Encontrados 155 resultados para: fwV

 • kai eipen o qeoV genhqhtw fwV kai egeneto fwV (Gênesis 1, 3)

 • kai eiden o qeoV to fwV oti kalon kai diecwrisen o qeoV ana meson tou fwtoV kai ana meson tou skotouV (Gênesis 1, 4)

 • kai ekalesen o qeoV to fwV hmeran kai to skotoV ekalesen nukta kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera mia (Gênesis 1, 5)

 • kai ouk eiden oudeiV ton adelfon autou treiV hmeraV kai ouk exanesth oudeiV ek thV koithV autou treiV hmeraV pasi de toiV uioiV israhl hn fwV en pasin oiV kateginonto (Êxodo 10, 23)

 • kai su suntaxon toiV uioiV israhl kai labetwsan soi elaion ex elaiwn atrugon kaqaron kekommenon eiV fwV kausai ina kahtai lucnoV dia pantoV (Êxodo 27, 20)

 • enteilai toiV uioiV israhl kai labetwsan moi elaion elainon kaqaron kekommenon eiV fwV kausai lucnon dia pantoV (Levítico 24, 2)

 • kai erwthseiV kai eraunhseiV sfodra kai idou alhqhV safwV o logoV gegenhtai to bdelugma touto en umin (Deuteronômio 13, 15)

 • kai grayeiV epi twn liqwn panta ton nomon touton safwV sfodra (Deuteronômio 27, 8)

 • ou melei moi teknon oti afhka se to fwV twn ofqalmwn mou (Tobias 10, 5)

 • toiV de ioudaioiV egeneto fwV kai eufrosunh (Ester 8, 16)

 • h mikra phgh h egeneto potamoV kai hn fwV kai hlioV kai udwr polu esqhr estin o potamoV hn egamhsen o basileuV kai epoihsen basilissan (Ester 10, 6)

 • fwV kai o hlioV aneteilen kai oi tapeinoi uywqhsan kai katefagon touV endoxouV (Ester 11, 11)


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina