Encontrados 5 resultados para: fhlix

  • pollhV eirhnhV tugcanonteV dia sou kai katorqwmatwn ginomenwn tw eqnei toutw dia thV shV pronoiaV panth te kai pantacou apodecomeqa kratiste fhlix meta pashV eucaristiaV (Atos dos Apóstolos 24, 3)
  • akousaV de tauta o fhlix anebaleto autouV akribesteron eidwV ta peri thV odou eipwn otan lusiaV o ciliarcoV katabh diagnwsomai ta kaq umaV (Atos dos Apóstolos 24, 22)

  • meta de hmeraV tinaV paragenomenoV o fhlix sun drousillh th gunaiki autou oush ioudaia metepemyato ton paulon kai hkousen autou peri thV eiV criston pistewV (Atos dos Apóstolos 24, 24)

  • dialegomenou de autou peri dikaiosunhV kai egkrateiaV kai tou krimatoV tou mellontoV esesqai emfoboV genomenoV o fhlix apekriqh to nun econ poreuou kairon de metalabwn metakalesomai se (Atos dos Apóstolos 24, 25)

  • dietiaV de plhrwqeishV elaben diadocon o fhlix porkion fhston qelwn te caritaV kataqesqai toiV ioudaioiV o fhlix katelipen ton paulon dedemenon (Atos dos Apóstolos 24, 27)

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina