Encontrados 248 resultados para: faraw

 • mwushV de hn etwn ogdohkonta aarwn de o adelfoV autou etwn ogdohkonta triwn hnika elalhsen proV faraw (Êxodo 7, 7)

 • kai ean lalhsh proV umaV faraw legwn dote hmin shmeion h teraV kai ereiV aarwn tw adelfw sou labe thn rabdon kai riyon authn epi thn ghn enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai estai drakwn (Êxodo 7, 9)

 • eishlqen de mwushV kai aarwn enantion faraw kai twn qerapontwn autou kai epoihsan outwV kaqaper eneteilato autoiV kurioV kai erriyen aarwn thn rabdon enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai egeneto drakwn (Êxodo 7, 10)

 • sunekalesen de faraw touV sofistaV aiguptou kai touV farmakouV kai epoihsan kai oi epaoidoi twn aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn wsautwV (Êxodo 7, 11)

 • kai katiscusen h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen autoiV kurioV (Êxodo 7, 13)

 • eipen de kurioV proV mwushn bebarhtai h kardia faraw tou mh exaposteilai ton laon (Êxodo 7, 14)

 • badison proV faraw to prwi idou autoV ekporeuetai epi to udwr kai sthsh sunantwn autw epi to ceiloV tou potamou kai thn rabdon thn strafeisan eiV ofin lhmyh en th ceiri sou (Êxodo 7, 15)

 • kai epoihsan outwV mwushV kai aarwn kaqaper eneteilato autoiV kurioV kai eparaV th rabdw autou epataxen to udwr to en tw potamw enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai metebalen pan to udwr to en tw potamw eiV aima (Êxodo 7, 20)

 • epoihsan de wsautwV kai oi epaoidoi twn aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper eipen kurioV (Êxodo 7, 22)

 • epistrafeiV de faraw eishlqen eiV ton oikon autou kai ouk epesthsen ton noun autou oude epi toutw (Êxodo 7, 23)

 • eipen de kurioV proV mwushn eiselqe proV faraw kai ereiV proV auton tade legei kurioV exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin (Êxodo 7, 26)

 • kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn kai eipen euxasqe peri emou proV kurion kai perieletw touV batracouV ap' emou kai apo tou emou laou kai exapostelw ton laon kai quswsin kuriw (Êxodo 8, 4)


“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina