Encontrados 32 resultados para: dunhsetai

 • kai eipamen tw kuriw ou dunhsetai to paidion katalipein ton patera ean de kataliph ton patera apoqaneitai (Gênesis 44, 22)

 • kai eipen mwushV proV ton qeon ou dunhsetai o laoV prosanabhnai proV to oroV to sina su gar diamemarturhsai hmin legwn aforisai to oroV kai agiasai auto (Êxodo 19, 23)

 • kai estai h an hmera kataklhrodoth toiV uioiV autou ta uparconta autou ou dunhsetai prwtotokeusai tw uiw thV hgaphmenhV uperidwn ton uion thV misoumenhV ton prwtotokon (Deuteronômio 21, 16)

 • kai zhmiwsousin auton ekaton siklouV kai dwsousin tw patri thV neanidoV oti exhnegken onoma ponhron epi parqenon israhlitin kai autou estai gunh ou dunhsetai exaposteilai authn ton apanta cronon (Deuteronômio 22, 19)

 • dwsei o anqrwpoV o koimhqeiV met' authV tw patri thV neanidoV penthkonta didracma arguriou kai autou estai gunh anq' wn etapeinwsen authn ou dunhsetai exaposteilai authn ton apanta cronon (Deuteronômio 22, 29)

 • ou dunhsetai o anhr o proteroV o exaposteilaV authn epanastreyaV labein authn eautw gunaika meta to mianqhnai authn oti bdelugma estin enantion kuriou tou qeou sou kai ou mianeite thn ghn hn kurioV o qeoV umwn didwsin umin en klhrw (Deuteronômio 24, 4)

 • kai eipan oi andreV oi ek baiqsamuV tiV dunhsetai dielqein enwpion kuriou tou agiou toutou kai proV tina anabhsetai kibwtoV kuriou af' hmwn (I Samuel 6, 20)

 • kai dwseiV tw doulw sou kardian akouein kai diakrinein ton laon sou en dikaiosunh tou suniein ana meson agaqou kai kakou oti tiV dunhsetai krinein ton laon sou ton barun touton (I Reis 3, 9)

 • tiV en pasi toiV qeoiV twn eqnwn toutwn ouV exwleqreusan oi patereV mou mh hdunanto swsai ton laon autwn ek ceiroV mou oti dunhsetai o qeoV umwn swsai umaV ek ceiroV mou (II Crônicas 32, 14)

 • kai katelalhsan tou qeou kai eipan mh dunhsetai o qeoV etoimasai trapezan en erhmw (Salmos 77, 19)

 • kai eipen timoqeoV toiV arcousin thV dunamewV autou en tw eggizein ioudan kai thn parembolhn autou epi ton ceimarroun tou udatoV ean diabh proV hmaV proteroV ou dunhsomeqa uposthnai auton oti dunamenoV dunhsetai proV hmaV (I Macabeus 5, 40)

 • ina ti uphrxen crhmata afroni kthsasqai gar sofian akardioV ou dunhsetai [16a] oV uyhlon poiei ton eautou oikon zhtei suntribhn o de skoliazwn tou maqein empeseitai eiV kaka (Provérbios 17, 16)

“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina