Encontrados 133 resultados para: dikaiosunh

 • ouk autoV moi eipen adelfh mou estin kai auth moi eipen adelfoV mou estin en kaqara kardia kai en dikaiosunh ceirwn epoihsa touto (Gênesis 20, 5)
 • kai epakousetai moi h dikaiosunh mou en th hmera th aurion oti estin o misqoV mou enwpion sou pan o ean mh h ranton kai dialeukon en taiV aixin kai faion en toiV arnasin keklemmenon estai par' emoi (Gênesis 30, 33)

 • wdhghsaV th dikaiosunh sou ton laon sou touton on elutrwsw parekalesaV th iscui sou eiV kataluma agion sou (Êxodo 15, 13)

 • ou poihsete adikon en krisei ou lhmyh proswpon ptwcou oude qaumaseiV proswpon dunastou en dikaiosunh krineiV ton plhsion sou (Levítico 19, 15)

 • kai nun fobhqhte kurion kai latreusate autw en euquthti kai en dikaiosunh kai perielesqe touV qeouV touV allotriouV oiV elatreusan oi patereV umwn en tw peran tou potamou kai en aiguptw kai latreuete kuriw (Josué 24, 14)

 • kai eipen salwmwn su epoihsaV meta tou doulou sou dauid tou patroV mou eleoV mega kaqwV dihlqen enwpion sou en alhqeia kai en dikaiosunh kai en euquthti kardiaV meta sou kai efulaxaV autw to eleoV to mega touto dounai ton uion autou epi tou qronou autou wV h hmera auth (I Reis 3, 6)

 • kai dwseiV tw doulw sou kardian akouein kai diakrinein ton laon sou en dikaiosunh tou suniein ana meson agaqou kai kakou oti tiV dunhsetai krinein ton laon sou ton barun touton (I Reis 3, 9)
 • genoito kurioV o qeoV sou euloghmenoV oV hqelhsen en soi dounai se epi qronou israhl dia to agapan kurion ton israhl sthsai eiV ton aiwna kai eqeto se basilea ep' autouV tou poiein krima en dikaiosunh kai en krimasin autwn (I Reis 10, 9)

 • kai epestreya autoiV logon kai eipa autoiV o qeoV tou ouranou autoV euodwsei hmin kai hmeiV douloi autou kaqaroi kai oikodomhsomen kai umin ouk estin meriV kai dikaiosunh kai mnhmosunon en ierousalhm (Neemias 12, 20)

 • kai o laoV autou exomologhsetai tw qew kai uywsei kurioV ton laon autou kai carhsontai panteV oi agapwnteV kurion ton qeon en alhqeia kai dikaiosunh poiounteV eleoV toiV adelfoiV hmwn (Tobias 14, 7)

 • kai nun paidia idete ti elehmosunh poiei kai ti dikaiosunh ruetai kai tauta autou legontoV exelipen autou h yuch epi thV klinhV hn de etwn ekaton penthkonta oktw kai eqayen auton endoxwV (Tobias 14, 11)

 • dikaiosunh de prosecwn ou mh prowmai ou gar sunoida emautw atopa praxaV (Jó 27, 6)
“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina