Encontrados 1073 resultados para: auth

 • kai huloghsen o qeoV thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn oti en auth katepausen apo pantwn twn ergwn autou wn hrxato o qeoV poihsai (Gênesis 2, 3)
 • auth h bibloV genesewV ouranou kai ghV ote egeneto h hmera epoihsen o qeoV ton ouranon kai thn ghn (Gênesis 2, 4)

 • kai eipen adam touto nun ostoun ek twn ostewn mou kai sarx ek thV sarkoV mou auth klhqhsetai gunh oti ek tou androV authV elhmfqh auth (Gênesis 2, 23)

 • kai eipen o adam h gunh hn edwkaV met' emou auth moi edwken apo tou xulou kai efagon (Gênesis 3, 12)

 • kai ekalesen adam to onoma thV gunaikoV autou zwh oti auth mhthr pantwn twn zwntwn (Gênesis 3, 20)

 • sella de eteken kai auth ton qobel kai hn sfurokopoV calkeuV calkou kai sidhrou adelfh de qobel noema (Gênesis 4, 22)

 • auth h bibloV genesewV anqrwpwn h hmera epoihsen o qeoV ton adam kat' eikona qeou epoihsen auton (Gênesis 5, 1)
 • kai thn dasem ana meson nineuh kai ana meson calac auth h poliV h megalh (Gênesis 10, 12)

 • estai oun wV an idwsin se oi aiguptioi erousin oti gunh autou auth kai apoktenousin me se de peripoihsontai (Gênesis 12, 12)

 • epoihsan polemon meta balla basilewV sodomwn kai meta barsa basilewV gomorraV kai sennaar basilewV adama kai sumobor basilewV sebwim kai basilewV balak auth estin shgwr (Gênesis 14, 2)

 • panteV outoi sunefwnhsan epi thn faragga thn alukhn auth h qalassa twn alwn (Gênesis 14, 3)

 • kai anastreyanteV hlqosan epi thn phghn thV krisewV auth estin kadhV kai katekoyan pantaV touV arcontaV amalhk kai touV amorraiouV touV katoikountaV en asasanqamar (Gênesis 14, 7)
“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina