Encontrados 20 resultados para: apoteisei

 • ean exanastaV o anqrwpoV peripathsh exw epi rabdou aqwoV estai o pataxaV plhn thV argiaV autou apoteisei kai ta iatreia (Êxodo 21, 19)

 • o kurioV tou lakkou apoteisei argurion dwsei tw kuriw autwn to de teteleuthkoV autw estai (Êxodo 21, 34)

 • ean de gnwrizhtai o tauroV oti keratisthV estin pro thV ecqeV kai pro thV trithV hmeraV kai diamemarturhmenoi wsin tw kuriw autou kai mh afanish auton apoteisei tauron anti taurou o de teteleuthkwV autw estai (Êxodo 21, 36)

 • ean de tiV kleyh moscon h probaton kai sfaxh auto h apodwtai pente moscouV apoteisei anti tou moscou kai tessara probata anti tou probatou (Êxodo 21, 37)

 • ean de katalhmfqh kai eureqh en th ceiri autou to klemma apo te onou ewV probatou zwnta dipla auta apoteisei (Êxodo 22, 3)

 • ean de kataboskhsh tiV agron h ampelwna kai afh to kthnoV autou kataboskhsai agron eteron apoteisei ek tou agrou autou kata to genhma autou ean de panta ton agron kataboskhsh ta beltista tou agrou autou kai ta beltista tou ampelwnoV autou apoteisei (Êxodo 22, 4)

 • ean de exelqon pur eurh akanqaV kai prosemprhsh alwna h stacuV h pedion apoteisei o to pur ekkausaV (Êxodo 22, 5)

 • ean de tiV dw tw plhsion argurion h skeuh fulaxai kai klaph ek thV oikiaV tou anqrwpou ean eureqh o kleyaV apoteisei diploun (Êxodo 22, 6)

 • kata pan rhton adikhma peri te moscou kai upozugiou kai probatou kai imatiou kai pashV apwleiaV thV egkaloumenhV o ti oun an h enwpion tou qeou eleusetai h krisiV amfoterwn kai o alouV dia tou qeou apoteisei diploun tw plhsion (Êxodo 22, 8)

 • orkoV estai tou qeou ana meson amfoterwn h mhn mh auton peponhreusqai kaq' olhV thV parakataqhkhV tou plhsion kai outwV prosdexetai o kurioV autou kai ouk apoteisei (Êxodo 22, 10)

 • ean de klaph par' autou apoteisei tw kuriw (Êxodo 22, 11)

 • ean de qhrialwton genhtai axei auton epi thn qhran kai ouk apoteisei (Êxodo 22, 12)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina