Encontrados 180 resultados para: apekriqh

 • apekriqh de efrwn tw abraam legwn (Gênesis 23, 14)
 • apekriqh de mwushV kai eipen ean oun mh pisteuswsin moi mhde eisakouswsin thV fwnhV mou erousin gar oti ouk wptai soi o qeoV ti erw proV autouV (Êxodo 4, 1)

 • apekriqh de paV o laoV omoqumadon kai eipan panta osa eipen o qeoV poihsomen kai akousomeqa anhnegken de mwushV touV logouV tou laou proV ton qeon (Êxodo 19, 8)

 • eishlqen de mwushV kai dihghsato tw law panta ta rhmata tou qeou kai ta dikaiwmata apekriqh de paV o laoV fwnh mia legonteV pantaV touV logouV ouV elalhsen kurioV poihsomen kai akousomeqa (Êxodo 24, 3)

 • kai apekriqh balaam kai eipen toiV arcousin balak ean dw moi balak plhrh ton oikon autou arguriou kai crusiou ou dunhsomai parabhnai to rhma kuriou tou qeou poihsai auto mikron h mega en th dianoia mou (Números 22, 18)

 • kai apekriqh acar tw ihsoi kai eipen alhqwV hmarton enantion kuriou qeou israhl outwV kai outwV epoihsa (Josué 7, 20)

 • kai apekriqh o plhsion autou kai eipen ouk estin auth all' h romfaia gedewn uiou iwaV androV israhl paredwken kurioV en ceiri autou thn madiam kai pasan thn parembolhn (Juízes 7, 14)
 • kai eipen proV authn anasthqi kai apelqwmen kai ouk apekriqh autw alla teqnhkei kai anelaben authn epi to upozugion kai anesth o anhr kai aphlqen eiV ton topon autou (Juízes 19, 28)

 • kai apekriqh o anhr o leuithV o anhr thV gunaikoV thV pefoneumenhV kai eipen eiV gabaa thV beniamin hlqon egw kai h pallakh mou katalusai (Juízes 20, 4)

 • kai apekriqh to paidarion to efestoV epi touV qerizontaV kai eipen h paiV h mwabitiV estin h apostrafeisa meta nwemin ex agrou mwab (Rute 2, 6)

 • kai apekriqh booV kai eipen auth apaggelia aphggelh moi osa pepoihkaV meta thV penqeraV sou meta to apoqanein ton andra sou kai pwV katelipeV ton patera sou kai thn mhtera sou kai thn ghn genesewV sou kai eporeuqhV proV laon on ouk hdeiV ecqeV kai trithV (Rute 2, 11)

 • kai apekriqh anna kai eipen ouci kurie gunh h sklhra hmera egw eimi kai oinon kai mequsma ou pepwka kai ekcew thn yuchn mou enwpion kuriou (I Samuel 1, 15)
“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina