Encontrados 482 resultados para: anhr

 • kai proshnegken ta dwra tw eglwm basilei mwab kai eglwm anhr asteioV sfodra (Juízes 3, 17)
 • kai epataxan thn mwab en tw kairw ekeinw wsei deka ciliadaV andrwn pantaV touV machtaV touV en autoiV kai panta andra dunamewV kai ou dieswqh anhr (Juízes 3, 29)

 • kai eipen proV authn sthqi en th qura thV skhnhV kai estai ean tiV elqh proV se kai erwthsh se kai eiph soi estin entauqa anhr kai ereiV ouk estin kai sunekaluyen auton en th derrei authV (Juízes 4, 20)

 • kai egeneto otan espeiren anhr israhl kai anebainen madiam kai amalhk kai oi uioi anatolwn kai anebainon ep' auton (Juízes 6, 3)

 • kai eipen anhr proV ton plhsion autou tiV epoihsen to pragma touto kai anhtazon kai exezhtoun kai eipan gedewn o uioV iwaV epoihsen to pragma touto (Juízes 6, 29)

 • kai eipen kurioV proV gedewn en toiV triakosioiV andrasin toiV layasin swsw umaV kai paradwsw thn madiam en ceiri sou kai paV o laoV apotrecetw anhr eiV ton topon autou (Juízes 7, 7)

 • kai eishlqen gedewn kai idou anhr exhgeito tw plhsion autou to enupnion kai eipen idou to enupnion o hnupniasqhn kai idou magiV artou kriqinou kuliomenh en th parembolh madiam kai hlqen ewV thV skhnhV madiam kai epataxen authn kai katestreyen authn kai epesen h skhnh (Juízes 7, 13)
 • kai ebohsen anhr israhl ek nefqalim kai ex ashr kai ek pantoV manassh kai katediwxan opisw madiam (Juízes 7, 23)

 • kai aggelouV exapesteilen gedewn en panti oriw efraim legwn katabhte eiV sunanthsin madiam kai katalabete eautoiV to udwr ewV baiqbhra kai ton iordanhn kai ebohsen paV anhr efraim kai prokatelabonto to udwr ewV baiqbhra kai ton iordanhn (Juízes 7, 24)

 • kai eipen proV auton anhr efraim ti to rhma touto epoihsaV hmin tou mh kalesai hmaV ote exeporeuou polemhsai en th madiam kai ekrinonto met' autou krataiwV (Juízes 8, 1)

 • kai eipen zebee kai salmana anasta dh su kai apanthson hmin oti wV anhr h dunamiV autou kai anesth gedewn kai aneilen ton zebee kai ton salmana kai elaben touV mhniskouV touV en toiV trachloiV twn kamhlwn autwn (Juízes 8, 21)

 • kai eipen anhr israhl proV gedewn arce en hmin su kai oi uioi sou oti seswkaV hmaV ek ceiroV madiam (Juízes 8, 22)
“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina