Encontrados 227 resultados para: aima

 • kai nun epikataratoV su apo thV ghV h ecanen to stoma authV dexasqai to aima tou adelfou sou ek thV ceiroV sou (Gênesis 4, 11)
 • kai gar to umeteron aima twn yucwn umwn ekzhthsw ek ceiroV pantwn twn qhriwn ekzhthsw auto kai ek ceiroV anqrwpou adelfou ekzhthsw thn yuchn tou anqrwpou (Gênesis 9, 5)

 • o ekcewn aima anqrwpou anti tou aimatoV autou ekcuqhsetai oti en eikoni qeou epoihsa ton anqrwpon (Gênesis 9, 6)

 • eipen de autoiV roubhn mh ekcehte aima embalete auton eiV ton lakkon touton ton en th erhmw ceira de mh epenegkhte autw opwV exelhtai auton ek twn ceirwn autwn kai apodw auton tw patri autou (Gênesis 37, 22)

 • eipen de ioudaV proV touV adelfouV autou ti crhsimon ean apokteinwmen ton adelfon hmwn kai kruywmen to aima autou (Gênesis 37, 26)

 • apokriqeiV de roubhn eipen autoiV ouk elalhsa umin legwn mh adikhshte to paidarion kai ouk eishkousate mou kai idou to aima autou ekzhteitai (Gênesis 42, 22)

 • kai estai ean mh pisteuswsin soi toiV dusi shmeioiV toutoiV mhde eisakouswsin thV fwnhV sou lhmyh apo tou udatoV tou potamou kai ekceeiV epi to xhron kai estai to udwr o ean labhV apo tou potamou aima epi tou xhrou (Êxodo 4, 9)
 • kai labousa sepfwra yhfon perietemen thn akrobustian tou uiou authV kai prosepesen proV touV podaV kai eipen esth to aima thV peritomhV tou paidiou mou (Êxodo 4, 25)

 • kai aphlqen ap' autou dioti eipen esth to aima thV peritomhV tou paidiou mou (Êxodo 4, 26)

 • tade legei kurioV en toutw gnwsh oti egw kurioV idou egw tuptw th rabdw th en th ceiri mou epi to udwr to en tw potamw kai metabalei eiV aima (Êxodo 7, 17)

 • eipen de kurioV proV mwushn eipon aarwn tw adelfw sou labe thn rabdon sou kai ekteinon thn ceira sou epi ta udata aiguptou kai epi touV potamouV autwn kai epi taV diwrugaV autwn kai epi ta elh autwn kai epi pan sunesthkoV udwr autwn kai estai aima kai egeneto aima en pash gh aiguptou en te toiV xuloiV kai en toiV liqoiV (Êxodo 7, 19)

 • kai epoihsan outwV mwushV kai aarwn kaqaper eneteilato autoiV kurioV kai eparaV th rabdw autou epataxen to udwr to en tw potamw enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai metebalen pan to udwr to en tw potamw eiV aima (Êxodo 7, 20)
“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina