Encontrados 384 resultados para: aiguptou

 • kai epistreyw autouV ek ghV aiguptou kai ex assuriwn eisdexomai autouV kai eiV thn galaaditin kai eiV ton libanon eisaxw autouV kai ou mh upoleifqh ex autwn oude eiV (Zacarias 10, 10)

 • kai dieleusontai en qalassh stenh kai pataxousin en qalassh kumata kai xhranqhsetai panta ta baqh potamwn kai afaireqhsetai pasa ubriV assuriwn kai skhptron aiguptou periaireqhsetai (Zacarias 10, 11)

 • ean de fulh aiguptou mh anabh mhde elqh ekei kai epi toutoiV estai h ptwsiV hn pataxei kurioV panta ta eqnh osa ean mh anabh tou eortasai thn eorthn thV skhnophgiaV (Zacarias 14, 18)

 • auth estai h amartia aiguptou kai h amartia pantwn twn eqnwn osa an mh anabh tou eortasai thn eorthn thV skhnophgiaV (Zacarias 14, 19)

 • kai hn ekei ewV thV teleuthV hrwdou ina plhrwqh to rhqen upo tou kuriou dia tou profhtou legontoV ex aiguptou ekalesa ton uion mou (São Mateus 2, 15)

 • kai exeileto auton ek paswn twn qliyewn autou kai edwken autw carin kai sofian enantion faraw basilewV aiguptou kai katesthsen auton hgoumenon ep aigupton kai olon ton oikon autou (Atos dos Apóstolos 7, 10)

 • hlqen de limoV ef olhn thn ghn aiguptou kai canaan kai qliyiV megalh kai ouc euriskon cortasmata oi patereV hmwn (Atos dos Apóstolos 7, 11)

 • outoV exhgagen autouV poihsaV terata kai shmeia en gh aiguptou kai en eruqra qalassh kai en th erhmw eth tessarakonta (Atos dos Apóstolos 7, 36)

 • eiponteV tw aarwn poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar mwshV outoV oV exhgagen hmaV ek ghV aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw (Atos dos Apóstolos 7, 40)

 • tineV gar akousanteV parepikranan all ou panteV oi exelqonteV ex aiguptou dia mwsewV (Hebreus 3, 16)

 • ou kata thn diaqhkhn hn epoihsa toiV patrasin autwn en hmera epilabomenou mou thV ceiroV autwn exagagein autouV ek ghV aiguptou oti autoi ouk enemeinan en th diaqhkh mou kagw hmelhsa autwn legei kurioV (Hebreus 8, 9)

 • upomnhsai de umaV boulomai eidotaV umaV apax touto oti o kurioV laon ek ghV aiguptou swsaV to deuteron touV mh pisteusantaV apwlesen (São Judas 1, 5)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina