Encontrados 51 resultados para: aggelwn

 • ote diemerizen o uyistoV eqnh wV diespeiren uiouV adam esthsen oria eqnwn kata ariqmon aggelwn qeou (Deuteronômio 32, 8)
 • kai elaben duo boaV kai emelisen autaV kai apesteilen eiV pan orion israhl en ceiri aggelwn legwn oV ouk estin ekporeuomenoV opisw saoul kai opisw samouhl kata tade poihsousin toiV bousin autou kai ephlqen ekstasiV kuriou epi ton laon israhl kai ebohsan wV anhr eiV (I Samuel 11, 7)

 • kai aggeloV kuriou elalhsen proV hliou ton qesbithn legwn anastaV deuro eiV sunanthsin twn aggelwn ocoziou basilewV samareiaV kai lalhseiV proV autouV ei para to mh einai qeon en israhl umeiV poreuesqe epizhthsai en th baal muian qeon akkarwn (II Reis 1, 3)

 • kai elaben ezekiaV ta biblia ek ceiroV twn aggelwn kai anegnw auta kai anebh eiV oikon kuriou kai aneptuxen auta ezekiaV enantion kuriou (II Reis 19, 14)

 • en ceiri aggelwn sou wneidisaV kurion kai eipaV en tw plhqei twn armatwn mou egw anabhsomai eiV uyoV orewn mhrouV tou libanou kai ekoya to megeqoV thV kedrou autou ta eklekta kuparisswn autou kai hlqon eiV melon telouV autou drumou karmhlou autou (II Reis 19, 23)

 • egw eimi rafahl eiV ek twn epta agiwn aggelwn oi prosanaferousin taV proseucaV twn agiwn kai eisporeuontai enwpion thV doxhV tou agiou (Tobias 12, 15)

 • ei kata paidwn autou ou pisteuei kata de aggelwn autou skolion ti epenohsen (Jó 4, 18)
 • epikalesai de ei tiV soi upakousetai h ei tina aggelwn agiwn oyh (Jó 5, 1)

 • apoqanoi toinun en neothti h yuch autwn h de zwh autwn titrwskomenh upo aggelwn (Jó 36, 14)

 • tout' estin arch plasmatoV kuriou pepoihmenon egkatapaizesqai upo twn aggelwn autou (Jó 40, 19)

 • ouk estin ouden epi thV ghV omoion autw pepoihmenon egkatapaizesqai upo twn aggelwn mou (Jó 41, 25)

 • arton aggelwn efagen anqrwpoV episitismon apesteilen autoiV eiV plhsmonhn (Salmos 77, 25)
“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina