Encontrados 50 resultados para: abennhr

 • kai onoma th gunaiki autou acinoom qugathr acimaaV kai onoma tw arcistrathgw abennhr uioV nhr uiou oikeiou saoul (I Samuel 14, 50)
 • kai kiV pathr saoul kai nhr pathr abennhr uioV iamin uiou abihl (I Samuel 14, 51)

 • kai ekaqisen o basileuV epi thn kaqedran autou wV apax kai apax epi thV kaqedraV para toicon kai proefqasen ton iwnaqan kai ekaqisen abennhr ek plagiwn saoul kai epeskeph o topoV dauid (I Samuel 20, 25)

 • kai anesth dauid laqra kai eisporeuetai eiV ton topon ou ekaqeuden ekei saoul kai ekei abennhr uioV nhr arcistrathgoV autou kai saoul ekaqeuden en lamphnh kai o laoV parembeblhkwV kuklw autou (I Samuel 26, 5)

 • kai eisporeuetai dauid kai abessa eiV ton laon thn nukta kai idou saoul kaqeudwn upnw en lamphnh kai to doru empephgoV eiV thn ghn proV kefalhV autou kai abennhr kai o laoV autou ekaqeuden kuklw autou (I Samuel 26, 7)

 • kai prosekalesato dauid ton laon kai tw abennhr elalhsen legwn ouk apokriqhsei abennhr kai apekriqh abennhr kai eipen tiV ei su o kalwn me (I Samuel 26, 14)

 • kai eipen dauid proV abennhr ouk anhr su kai tiV wV su en israhl kai dia ti ou fulasseiV ton kurion sou ton basilea oti eishlqen eiV ek tou laou diafqeirai ton basilea kurion sou (I Samuel 26, 15)
 • kai abennhr uioV nhr arcistrathgoV tou saoul elaben ton iebosqe uion saoul kai anebibasen auton ek thV parembolhV eiV manaem (II Samuel 2, 8)

 • kai exhlqen abennhr uioV nhr kai oi paideV iebosqe uiou saoul ek manaem eiV gabawn (II Samuel 2, 12)

 • kai egeneto o polemoV sklhroV wste lian en th hmera ekeinh kai eptaisen abennhr kai andreV israhl enwpion paidwn dauid (II Samuel 2, 17)

 • kai katediwxen asahl opisw abennhr kai ouk exeklinen tou poreuesqai eiV dexia oude eiV aristera katopisqen abennhr (II Samuel 2, 19)

 • kai epebleyen abennhr eiV ta opisw autou kai eipen ei su ei autoV asahl kai eipen egw eimi (II Samuel 2, 20)
“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina