Encontrados 1114 resultados para: Touto

 • kai lhmyomai arton kai fagesqe kai meta touto pareleusesqe eiV thn odon umwn ou eineken exeklinate proV ton paida umwn kai eipan outwV poihson kaqwV eirhkaV (Gênesis 18, 5)

 • mhdamwV su poihseiV wV to rhma touto tou apokteinai dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV mhdamwV o krinwn pasan thn ghn ou poihseiV krisin (Gênesis 18, 25)

 • speuson oun tou swqhnai ekei ou gar dunhsomai poihsai pragma ewV tou se eiselqein ekei dia touto ekalesen to onoma thV polewV ekeinhV shgwr (Gênesis 19, 22)

 • ouk autoV moi eipen adelfh mou estin kai auth moi eipen adelfoV mou estin en kaqara kardia kai en dikaiosunh ceirwn epoihsa touto (Gênesis 20, 5)

 • eipen de autw o qeoV kaq' upnon kagw egnwn oti en kaqara kardia epoihsaV touto kai efeisamhn egw sou tou mh amartein se eiV eme eneken toutou ouk afhka se ayasqai authV (Gênesis 20, 6)

 • kai ekalesen abimelec ton abraam kai eipen autw ti touto epoihsaV hmin mh ti hmartomen eiV se oti ephgageV ep' eme kai epi thn basileian mou amartian megalhn ergon o oudeiV poihsei pepoihkaV moi (Gênesis 20, 9)

 • eipen de abimelec tw abraam ti enidwn epoihsaV touto (Gênesis 20, 10)

 • kai eipen autw abimelec ouk egnwn tiV epoihsen to pragma touto oude su moi aphggeilaV oude egw hkousa all' h shmeron (Gênesis 21, 26)

 • kai eipen abraam oti taV epta amnadaV tautaV lhmyh par' emou ina wsin moi eiV marturion oti egw wruxa to frear touto (Gênesis 21, 30)

 • dia touto epwnomasen to onoma tou topou ekeinou frear orkismou oti ekei wmosan amfoteroi (Gênesis 21, 31)

 • legwn kat' emautou wmosa legei kurioV ou eineken epoihsaV to rhma touto kai ouk efeisw tou uiou sou tou agaphtou di' eme (Gênesis 22, 16)

 • ouci kurie akhkoa gh tetrakosiwn didracmwn arguriou ana meson emou kai sou ti an eih touto su de ton nekron sou qayon (Gênesis 23, 15)


“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina