Encontrados 2811 resultados para: Toiv

 • anableyaV de toiV ofqalmoiV iwshf eiden beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen outoV o adelfoV umwn o newteroV on eipate proV me agagein kai eipen o qeoV elehsai se teknon (Gênesis 43, 29)

 • kai pareqhkan autw monw kai autoiV kaq' eautouV kai toiV aiguptioiV toiV sundeipnousin met' autou kaq' eautouV ou gar edunanto oi aiguptioi sunesqiein meta twn ebraiwn artouV bdelugma gar estin toiV aiguptioiV (Gênesis 43, 32)

 • oi de eipon autw ina ti lalei o kurioV kata ta rhmata tauta mh genoito toiV paisin sou poihsai kata to rhma touto (Gênesis 44, 7)

 • ei to men argurion o euromen en toiV marsippoiV hmwn apestreyamen proV se ek ghV canaan pwV an kleyaimen ek tou oikou tou kuriou sou argurion h crusion (Gênesis 44, 8)

 • eipaV de toiV paisin sou katagagete auton proV me kai epimeloumai autou (Gênesis 44, 21)

 • su de eipaV toiV paisin sou ean mh katabh o adelfoV umwn o newteroV meq' umwn ou prosqhsesqe eti idein to proswpon mou (Gênesis 44, 23)

 • kai ouk hdunato iwshf anecesqai pantwn twn paresthkotwn autw all' eipen exaposteilate pantaV ap' emou kai ou pareisthkei oudeiV eti tw iwshf hnika anegnwrizeto toiV adelfoiV autou (Gênesis 45, 1)

 • eipen de faraw proV iwshf eipon toiV adelfoiV sou touto poihsate gemisate ta poreia umwn kai apelqate eiV ghn canaan (Gênesis 45, 17)

 • su de enteilai tauta labein autoiV amaxaV ek ghV aiguptou toiV paidioiV umwn kai taiV gunaixin kai analabonteV ton patera umwn paraginesqe (Gênesis 45, 19)

 • kai mh feishsqe toiV ofqalmoiV twn skeuwn umwn ta gar panta agaqa aiguptou umin estai (Gênesis 45, 20)

 • kai eipen faraw toiV adelfoiV iwshf ti to ergon umwn oi de eipan tw faraw poimeneV probatwn oi paideV sou kai hmeiV kai oi patereV hmwn (Gênesis 47, 3)

 • eipan de tw faraw paroikein en th gh hkamen ou gar estin nomh toiV kthnesin twn paidwn sou eniscusen gar o limoV en gh canaan nun oun katoikhsomen oi paideV sou en gh gesem (Gênesis 47, 4)


“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina