Encontrados 127 resultados para: Samouhl

 • kai sunelaben kai egenhqh tw kairw twn hmerwn kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou samouhl kai eipen oti para kuriou qeou sabawq hthsamhn auton (I Samuel 1, 20)

 • kai samouhl hn leitourgwn enwpion kuriou paidarion periezwsmenon efoud bar (I Samuel 2, 18)

 • kai epeskeyato kurioV thn annan kai eteken eti treiV uiouV kai duo qugateraV kai emegalunqh to paidarion samouhl enwpion kuriou (I Samuel 2, 21)

 • kai to paidarion samouhl eporeueto kai emegaluneto kai agaqon kai meta kuriou kai meta anqrwpwn (I Samuel 2, 26)

 • kai to paidarion samouhl hn leitourgwn tw kuriw enwpion hli tou ierewV kai rhma kuriou hn timion en taiV hmeraiV ekeinaiV ouk hn orasiV diastellousa (I Samuel 3, 1)

 • kai o lucnoV tou qeou prin episkeuasqhnai kai samouhl ekaqeuden en tw naw ou h kibwtoV tou qeou (I Samuel 3, 3)

 • kai ekalesen kurioV samouhl samouhl kai eipen idou egw (I Samuel 3, 4)

 • kai proseqeto kurioV kai ekalesen samouhl samouhl kai eporeuqh proV hli to deuteron kai eipen idou egw oti keklhkaV me kai eipen ou keklhka se anastrefe kaqeude (I Samuel 3, 6)

 • kai samouhl prin h gnwnai qeon kai apokalufqhnai autw rhma kuriou (I Samuel 3, 7)

 • kai proseqeto kurioV kalesai samouhl en tritw kai anesth kai eporeuqh proV hli kai eipen idou egw oti keklhkaV me kai esofisato hli oti kurioV keklhken to paidarion (I Samuel 3, 8)

 • kai eipen anastrefe kaqeude teknon kai estai ean kalesh se kai ereiV lalei kurie oti akouei o douloV sou kai eporeuqh samouhl kai ekoimhqh en tw topw autou (I Samuel 3, 9)

 • kai hlqen kurioV kai katesth kai ekalesen auton wV apax kai apax kai eipen samouhl lalei oti akouei o douloV sou (I Samuel 3, 10)


“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina