Encontrados 226 resultados para: Patera

 • eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera autou kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou kai esontai oi duo eiV sarka mian (Gênesis 2, 24)

 • kai ou klhqhsetai eti to onoma sou abram all' estai to onoma sou abraam oti patera pollwn eqnwn teqeika se (Gênesis 17, 5)

 • deuro kai potiswmen ton patera hmwn oinon kai koimhqwmen met' autou kai exanasthswmen ek tou patroV hmwn sperma (Gênesis 19, 32)

 • epotisan de ton patera autwn oinon en th nukti tauth kai eiselqousa h presbutera ekoimhqh meta tou patroV authV thn nukta ekeinhn kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai (Gênesis 19, 33)

 • epotisan de kai en th nukti ekeinh ton patera autwn oinon kai eiselqousa h newtera ekoimhqh meta tou patroV authV kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai (Gênesis 19, 35)

 • eipen de isaak proV abraam ton patera autou eipaV pater o de eipen ti estin teknon legwn idou to pur kai ta xula pou estin to probaton to eiV olokarpwsin (Gênesis 22, 7)

 • ton wx prwtotokon kai ton baux adelfon autou kai ton kamouhl patera surwn (Gênesis 22, 21)

 • kai palin isaak wruxen ta freata tou udatoV a wruxan oi paideV abraam tou patroV autou kai enefraxan auta oi fulistiim meta to apoqanein abraam ton patera autou kai epwnomasen autoiV onomata kata ta onomata a epwnomasen abraam o pathr autou (Gênesis 26, 18)

 • kai wfqh autw kurioV en th nukti ekeinh kai eipen egw eimi o qeoV abraam tou patroV sou mh fobou meta sou gar eimi kai huloghka se kai plhqunw to sperma sou dia abraam ton patera sou (Gênesis 26, 24)

 • hggisen de iakwb proV isaak ton patera autou kai eyhlafhsen auton kai eipen h men fwnh fwnh iakwb ai de ceireV ceireV hsau (Gênesis 27, 22)

 • eipen de hsau proV ton patera autou mh eulogia mia soi estin pater euloghson dh kame pater katanucqentoV de isaak anebohsen fwnhn hsau kai eklausen (Gênesis 27, 38)

 • kai aphgagen panta ta uparconta autou kai pasan thn aposkeuhn autou hn periepoihsato en th mesopotamia kai panta ta autou apelqein proV isaak ton patera autou eiV ghn canaan (Gênesis 31, 18)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina