Encontrados 239 resultados para: Pash

 • kai pash yuch th zwsh meq' umwn apo ornewn kai apo kthnwn kai pasi toiV qhrioiV thV ghV osa meq' umwn apo pantwn twn exelqontwn ek thV kibwtou (Gênesis 9, 10)

 • kai mnhsqhsomai thV diaqhkhV mou h estin ana meson emou kai umwn kai ana meson pashV yuchV zwshV en pash sarki kai ouk estai eti to udwr eiV kataklusmon wste exaleiyai pasan sarka (Gênesis 9, 15)

 • kai estai to toxon mou en th nefelh kai oyomai tou mnhsqhnai diaqhkhn aiwnion ana meson emou kai ana meson pashV yuchV zwshV en pash sarki h estin epi thV ghV (Gênesis 9, 16)

 • kai egeneto hnika exhgagon autouV exw kai eipan swzwn swze thn seautou yuchn mh peribleyhV eiV ta opisw mhde sthV en pash th pericwrw eiV to oroV swzou mhpote sumparalhmfqhV (Gênesis 19, 17)

 • eipen de h presbutera proV thn newteran o pathr hmwn presbuteroV kai oudeiV estin epi thV ghV oV eiseleusetai proV hmaV wV kaqhkei pash th gh (Gênesis 19, 31)

 • kai idou egw meta sou diafulasswn se en th odw pash ou ean poreuqhV kai apostreyw se eiV thn ghn tauthn oti ou mh se egkatalipw ewV tou poihsai me panta osa elalhsa soi (Gênesis 28, 15)

 • kai autai de oidate oti en pash th iscui mou dedouleuka tw patri umwn (Gênesis 31, 6)

 • idou epta eth ercetai euqhnia pollh en pash gh aiguptw (Gênesis 41, 29)

 • eipen de faraw tw iwshf egw faraw aneu sou ouk exarei ouqeiV thn ceira autou epi pash gh aiguptou (Gênesis 41, 44)

 • kai hrxanto ta epta eth tou limou ercesqai kaqa eipen iwshf kai egeneto limoV en pash th gh en de pash gh aiguptou hsan artoi (Gênesis 41, 54)

 • kai pasai ai cwrai hlqon eiV aigupton agorazein proV iwshf epekrathsen gar o limoV en pash th gh (Gênesis 41, 57)

 • sitoV de ouk hn en pash th gh eniscusen gar o limoV sfodra exelipen de h gh aiguptou kai h gh canaan apo tou limou (Gênesis 47, 13)


“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina