Encontrados 3011 resultados para: Oun

 • outoi de uioi shir tou corraiou tou katoikountoV thn ghn lwtan swbal sebegwn ana (Gênesis 36, 20)

 • eiden de enupnion eteron kai dihghsato auto tw patri autou kai toiV adelfoiV autou kai eipen idou enupniasamhn enupnion eteron wsper o hlioV kai h selhnh kai endeka astereV prosekunoun me (Gênesis 37, 9)

 • nun oun deute apokteinwmen auton kai riywmen auton eiV ena twn lakkwn kai eroumen qhrion ponhron katefagen auton kai oyomeqa ti estai ta enupnia autou (Gênesis 37, 20)

 • gnouV de aunan oti ouk autw estai to sperma egineto otan eishrceto proV thn gunaika tou adelfou autou execeen epi thn ghn tou mh dounai sperma tw adelfw autou (Gênesis 38, 9)

 • oi de eipan autw enupnion eidomen kai o sugkrinwn ouk estin auto eipen de autoiV iwshf ouci dia tou qeou h diasafhsiV autwn estin dihghsasqe oun moi (Gênesis 40, 8)

 • kai katepion oi epta stacueV oi leptoi kai anemofqoroi touV epta stacuaV touV kalouV kai touV plhreiV eipa oun toiV exhghtaiV kai ouk hn o apaggellwn moi (Gênesis 41, 24)

 • nun oun skeyai anqrwpon fronimon kai suneton kai katasthson auton epi ghV aiguptou (Gênesis 41, 33)

 • kai perielomenoV faraw ton daktulion apo thV ceiroV autou perieqhken auton epi thn ceira iwshf kai enedusen auton stolhn bussinhn kai perieqhken kloion crusoun peri ton trachlon autou (Gênesis 41, 42)

 • eneteilato de iwshf emplhsai ta aggeia autwn sitou kai apodounai to argurion ekastou eiV ton sakkon autou kai dounai autoiV episitismon eiV thn odon kai egenhqh autoiV outwV (Gênesis 42, 25)

 • lusaV de eiV ton marsippon autou dounai cortasmata toiV onoiV autou ou katelusan eiden ton desmon tou arguriou autou kai hn epanw tou stomatoV tou marsippou (Gênesis 42, 27)

 • egeneto de en tw katakenoun autouV touV sakkouV autwn kai hn ekastou o desmoV tou arguriou en tw sakkw autwn kai eidon touV desmouV tou arguriou autwn autoi kai o pathr autwn kai efobhqhsan (Gênesis 42, 35)

 • ei men oun apostelleiV ton adelfon hmwn meq' hmwn katabhsomeqa kai agoraswmen soi brwmata (Gênesis 43, 4)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina