Encontrados 144 resultados para: Nomou

 • auth h diastolh tou nomou osa sunetaxen kurioV legwn lalhson toiV uioiV israhl kai labetwsan proV se damalin purran amwmon htiV ouk ecei en auth mwmon kai h ouk epeblhqh ep' authn zugoV (Números 19, 2)

 • kai eipen eleazar o iereuV proV touV andraV thV dunamewV touV ercomenouV ek thV parataxewV tou polemou touto to dikaiwma tou nomou o sunetaxen kurioV tw mwush (Números 31, 21)

 • kai grayeiV epi twn liqwn pantaV touV logouV tou nomou toutou wV an diabhte ton iordanhn hnika ean eiselqhte eiV thn ghn hn kurioV o qeoV twn paterwn sou didwsin soi ghn reousan gala kai meli on tropon eipen kurioV o qeoV twn paterwn sou soi (Deuteronômio 27, 3)

 • epikataratoV paV anqrwpoV oV ouk emmenei en pasin toiV logoiV tou nomou toutou tou poihsai autouV kai erousin paV o laoV genoito (Deuteronômio 27, 26)

 • ean mh eisakoushte poiein panta ta rhmata tou nomou toutou ta gegrammena en tw bibliw toutw fobeisqai to onoma to entimon kai to qaumaston touto kurion ton qeon sou (Deuteronômio 28, 58)

 • kai pasan malakian kai pasan plhghn thn mh gegrammenhn en tw bibliw tou nomou toutou epaxei kurioV epi se ewV an exoleqreush se (Deuteronômio 28, 61)

 • ou mh qelhsh o qeoV euilateusai autw all' h tote ekkauqhsetai orgh kuriou kai o zhloV autou en tw anqrwpw ekeinw kai kollhqhsontai en autw pasai ai arai thV diaqhkhV tauthV ai gegrammenai en tw bibliw tou nomou toutou kai exaleiyei kurioV to onoma autou ek thV upo ton ouranon (Deuteronômio 29, 19)

 • kai diastelei auton kurioV eiV kaka ek pantwn twn uiwn israhl kata pasaV taV araV thV diaqhkhV taV gegrammenaV en tw bibliw tou nomou toutou (Deuteronômio 29, 20)

 • kai wrgisqh qumw kurioV epi thn ghn ekeinhn epagagein ep' authn kata pasaV taV kataraV taV gegrammenaV en tw bibliw tou nomou toutou (Deuteronômio 29, 26)

 • ta krupta kuriw tw qew hmwn ta de fanera hmin kai toiV teknoiV hmwn eiV ton aiwna poiein panta ta rhmata tou nomou toutou (Deuteronômio 29, 28)

 • ean eisakoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou fulassesqai kai poiein pasaV taV entolaV autou kai ta dikaiwmata autou kai taV kriseiV autou taV gegrammenaV en tw bibliw tou nomou toutou ean epistrafhV epi kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou (Deuteronômio 30, 10)

 • kai egrayen mwushV ta rhmata tou nomou toutou eiV biblion kai edwken toiV iereusin toiV uioiV leui toiV airousin thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai toiV presbuteroiV twn uiwn israhl (Deuteronômio 31, 9)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina