Encontrados 577 resultados para: Laov

 • pro tou koimhqhnai kai oi andreV thV polewV oi sodomitai periekuklwsan thn oikian apo neaniskou ewV presbuterou apaV o laoV ama (Gênesis 19, 4)

 • kai eipen kurioV auth duo eqnh en th gastri sou eisin kai duo laoi ek thV koiliaV sou diastalhsontai kai laoV laou uperexei kai o meizwn douleusei tw elassoni (Gênesis 25, 23)

 • hlqen de iakwb eiV louza h estin en gh canaan h estin baiqhl autoV kai paV o laoV oV hn met' autou (Gênesis 35, 6)

 • su esh epi tw oikw mou kai epi tw stomati sou upakousetai paV o laoV mou plhn ton qronon uperexw sou egw (Gênesis 41, 40)

 • kai epeinasen pasa h gh aiguptou ekekraxen de o laoV proV faraw peri artwn eipen de faraw pasi toiV aiguptioiV poreuesqe proV iwshf kai o ean eiph umin poihsate (Gênesis 41, 55)

 • umeiV ebouleusasqe kat' emou eiV ponhra o de qeoV ebouleusato peri emou eiV agaqa opwV an genhqh wV shmeron ina diatrafh laoV poluV (Gênesis 50, 20)

 • eu de epoiei o qeoV taiV maiaiV kai eplhqunen o laoV kai iscuen sfodra (Êxodo 1, 20)

 • kai episteusen o laoV kai ecarh oti epeskeyato o qeoV touV uiouV israhl kai oti eiden autwn thn qliyin kuyaV de o laoV prosekunhsen (Êxodo 4, 31)

 • kai eipen faraw idou nun poluplhqei o laoV mh oun katapauswmen autouV apo twn ergwn (Êxodo 5, 5)

 • kai diesparh o laoV en olh aiguptw sunagagein kalamhn eiV acura (Êxodo 5, 12)

 • kai paradoxasw en th hmera ekeinh thn ghn gesem ef' hV o laoV mou epestin ep' authV ef' hV ouk estai ekei h kunomuia ina eidhV oti egw eimi kurioV o kurioV pashV thV ghV (Êxodo 8, 18)

 • aposteilaV de faraw ekalesen mwushn kai aarwn kai eipen autoiV hmarthka to nun o kurioV dikaioV egw de kai o laoV mou asebeiV (Êxodo 9, 27)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina