Encontrados 2407 resultados para: Kuriou

 • kai eipen kurie o qeoV tou kuriou mou abraam euodwson enantion emou shmeron kai poihson eleoV meta tou kuriou mou abraam (Gênesis 24, 12)

 • kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV tou kuriou mou abraam oV ouk egkatelipen thn dikaiosunhn autou kai thn alhqeian apo tou kuriou mou eme euodwken kurioV eiV oikon tou adelfou tou kuriou mou (Gênesis 24, 27)

 • kai eteken sarra h gunh tou kuriou mou uion ena tw kuriw mou meta to ghrasai auton kai edwken autw osa hn autw (Gênesis 24, 36)

 • kai elqwn shmeron epi thn phghn eipa kurie o qeoV tou kuriou mou abraam ei su euodoiV thn odon mou hn nun egw poreuomai ep' authn (Gênesis 24, 42)

 • kai eudokhsaV prosekunhsa kuriw kai euloghsa kurion ton qeon tou kuriou mou abraam oV euodwsen moi en odw alhqeiaV labein thn qugatera tou adelfou tou kuriou mou tw uiw autou (Gênesis 24, 48)

 • apokriqeiV de laban kai baqouhl eipan para kuriou exhlqen to prostagma touto ou dunhsomeqa oun soi anteipein kakon kalw (Gênesis 24, 50)

 • idou rebekka enwpion sou labwn apotrece kai estw gunh tw uiw tou kuriou sou kaqa elalhsen kurioV (Gênesis 24, 51)

 • edeito de isaak kuriou peri rebekkaV thV gunaikoV autou oti steira hn ephkousen de autou o qeoV kai elaben en gastri rebekka h gunh autou (Gênesis 25, 21)

 • eskirtwn de ta paidia en auth eipen de ei outwV moi mellei ginesqai ina ti moi touto eporeuqh de puqesqai para kuriou (Gênesis 25, 22)

 • kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai epekalesato to onoma kuriou kai ephxen ekei thn skhnhn autou wruxan de ekei oi paideV isaak frear (Gênesis 26, 25)

 • mh poihsein meq' hmwn kakon kaqoti hmeiV se ouk ebdeluxameqa kai on tropon ecrhsameqa soi kalwV kai exapesteilamen se met' eirhnhV kai nun su euloghtoV upo kuriou (Gênesis 26, 29)

 • enegkon moi qhran kai poihson moi edesmata kai fagwn euloghsw se enantion kuriou pro tou apoqanein me (Gênesis 27, 7)


“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina