Encontrados 189 resultados para: Iwnaqan

 • kai anesthsan eautoiV oi uioi tou dan to glupton mica kai iwnaqan uioV ghrswm uiou mwush autoV kai oi uioi autou hsan iereiV th fulh dan ewV thV hmeraV thV metoikesiaV thV ghV (Juízes 18, 30)

 • kai eklegetai saoul eautw treiV ciliadaV andrwn ek twn andrwn israhl kai hsan meta saoul discilioi en macemaV kai en tw orei baiqhl cilioi hsan meta iwnaqan en gabee tou beniamin kai to kataloipon tou laou exapesteilen ekaston eiV to skhnwma autou (I Samuel 13, 2)

 • kai epataxen iwnaqan ton nasib ton allofulon ton en tw bounw kai akouousin oi allofuloi kai saoul salpiggi salpizei eiV pasan thn ghn legwn hqethkasin oi douloi (I Samuel 13, 3)

 • kai saoul kai iwnaqan uioV autou kai o laoV oi eureqenteV met' autwn ekaqisan en gabee beniamin kai eklaion kai oi allofuloi parembeblhkeisan eiV macemaV (I Samuel 13, 16)

 • kai egenhqh en taiV hmeraiV tou polemou macemaV kai ouc eureqh romfaia kai doru en ceiri pantoV tou laou tou meta saoul kai meta iwnaqan kai eureqh tw saoul kai tw iwnaqan uiw autou (I Samuel 13, 22)

 • kai ginetai hmera kai eipen iwnaqan uioV saoul tw paidariw tw aironti ta skeuh autou deuro kai diabwmen eiV messab twn allofulwn thn en tw peran ekeinw kai tw patri autou ouk aphggeilen (I Samuel 14, 1)

 • kai acia uioV acitwb adelfou iwcabhd uiou fineeV uiou hli iereuV tou qeou en shlwm airwn efoud kai o laoV ouk hdei oti peporeutai iwnaqan (I Samuel 14, 3)

 • kai ana meson thV diabasewV ou ezhtei iwnaqan diabhnai eiV thn upostasin twn allofulwn kai akrwthrion petraV enqen kai akrwthrion petraV enqen onoma tw eni bazeV kai onoma tw allw senna (I Samuel 14, 4)

 • kai eipen iwnaqan proV to paidarion to airon ta skeuh autou deuro diabwmen eiV messab twn aperitmhtwn toutwn ei ti poihsai hmin kurioV oti ouk estin tw kuriw sunecomenon swzein en polloiV h en oligoiV (I Samuel 14, 6)

 • kai eipen iwnaqan idou hmeiV diabainomen proV touV andraV kai katakulisqhsomeqa proV autouV (I Samuel 14, 8)

 • kai apekriqhsan oi andreV messab proV iwnaqan kai proV ton aironta ta skeuh autou kai legousin anabhte proV hmaV kai gnwrioumen umin rhma kai eipen iwnaqan proV ton aironta ta skeuh autou anabhqi opisw mou oti paredwken autouV kurioV eiV ceiraV israhl (I Samuel 14, 12)

 • kai anebh iwnaqan epi taV ceiraV autou kai epi touV podaV autou kai o airwn ta skeuh autou met' autou kai epebleyan kata proswpon iwnaqan kai epataxen autouV kai o airwn ta skeuh autou epedidou opisw autou (I Samuel 14, 13)


Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina