Encontrados 134 resultados para: Ioudaiwn

 • epeneusen de o makkabaioV epi pasin oiV o lusiaV parekalei tou sumferontoV frontizwn osa gar o makkabaioV epedwken tw lusia dia graptwn peri twn ioudaiwn sunecwrhsen o basileuV (II Macabeus 11, 15)

 • hsan gar ai gegrammenai toiV ioudaioiV epistolai para men lusiou periecousai ton tropon touton lusiaV tw plhqei twn ioudaiwn cairein (II Macabeus 11, 16)

 • proV de to eqnoV h tou basilewV epistolh toiade hn basileuV antiocoV th gerousia twn ioudaiwn kai toiV alloiV ioudaioiV cairein (II Macabeus 11, 27)

 • epemyan de kai oi rwmaioi proV autouV epistolhn ecousan outwV kointoV memmioV titoV manioV presbutai rwmaiwn tw dhmw twn ioudaiwn cairein (II Macabeus 11, 34)

 • apomarturhsantwn de twn ekei kaqestwtwn ioudaiwn hn oi skuqopolitai escon proV autouV eunoian kai en toiV thV atuciaV kairoiV hmeron apanthsin (II Macabeus 12, 30)

 • parataxamenouV de sunebh pesein oligouV twn ioudaiwn (II Macabeus 12, 34)

 • o de basileuV eilhfwV geuma thV twn ioudaiwn eutolmiaV katepeirasen dia meqodwn touV topouV (II Macabeus 13, 18)

 • kai epi baiqsoura frourion ocuron twn ioudaiwn proshgen etropouto prosekrouen hlattonouto (II Macabeus 13, 19)

 • oi legomenoi twn ioudaiwn asidaioi wn afhgeitai ioudaV o makkabaioV polemotrofousin kai stasiazousin ouk ewnteV thn basileian eustaqeiaV tucein (II Macabeus 14, 6)

 • oi de epi thV ioudaiaV pefugadeukoteV ton ioudan eqnh sunemisgon agelhdon tw nikanori taV twn ioudaiwn atuciaV kai sumforaV idiaV euhmeriaV dokounteV esesqai (II Macabeus 14, 14)

 • raziV de tiV twn apo ierosolumwn presbuterwn emhnuqh tw nikanori anhr filopolithV kai sfodra kalwV akouwn kai kata thn eunoian pathr twn ioudaiwn prosagoreuomenoV (II Macabeus 14, 37)

 • twn de kata anagkhn sunepomenwn autw ioudaiwn legontwn mhdamwV outwV agriwV kai barbarwV apoleshV doxan de apomerison th protetimhmenh upo tou panta eforwntoV meq' agiothtoV hmera (II Macabeus 15, 2)


“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina