Encontrados 545 resultados para: Hmav

 • kai epwnomasen to onoma autou nwe legwn outoV dianapausei hmaV apo twn ergwn hmwn kai apo twn lupwn twn ceirwn hmwn kai apo thV ghV hV kathrasato kurioV o qeoV (Gênesis 5, 29)

 • kai exekalounto ton lwt kai elegon proV auton pou eisin oi andreV oi eiselqonteV proV se thn nukta exagage autouV proV hmaV ina suggenwmeqa autoiV (Gênesis 19, 5)

 • oti apollumen hmeiV ton topon touton oti uywqh h kraugh autwn enantion kuriou kai apesteilen hmaV kurioV ektriyai authn (Gênesis 19, 13)

 • eipen de h presbutera proV thn newteran o pathr hmwn presbuteroV kai oudeiV estin epi thV ghV oV eiseleusetai proV hmaV wV kaqhkei pash th gh (Gênesis 19, 31)

 • eipen de autw abimelec ti touto epoihsaV hmin mikrou ekoimhqh tiV tou genouV mou meta thV gunaikoV sou kai ephgageV ef' hmaV agnoian (Gênesis 26, 10)

 • aparaV de ekeiqen wruxen frear eteron kai ouk emacesanto peri autou kai epwnomasen to onoma autou eurucwria legwn dioti nun eplatunen kurioV hmin kai huxhsen hmaV epi thV ghV (Gênesis 26, 22)

 • ouc wV ai allotriai lelogismeqa autw pepraken gar hmaV kai katefagen katabrwsei to argurion hmwn (Gênesis 31, 15)

 • wmhn hmaV desmeuein dragmata en mesw tw pediw kai anesth to emon dragma kai wrqwqh peristrafenta de ta dragmata umwn prosekunhsan to emon dragma (Gênesis 37, 7)

 • eipan de autw oi adelfoi mh basileuwn basileuseiV ef' hmaV h kurieuwn kurieuseiV hmwn kai proseqento eti misein auton eneken twn enupniwn autou kai eneken twn rhmatwn autou (Gênesis 37, 8)

 • kai elalhsen autw kata ta rhmata tauta legousa eishlqen proV me o paiV o ebraioV on eishgageV proV hmaV empaixai moi kai eipen moi koimhqhsomai meta sou (Gênesis 39, 17)

 • faraw wrgisqh toiV paisin autou kai eqeto hmaV en fulakh en tw oikw tou arcimageirou eme te kai ton arcisitopoion (Gênesis 41, 10)

 • kai eipen ekastoV proV ton adelfon autou nai en amartia gar esmen peri tou adelfou hmwn oti upereidomen thn qliyin thV yuchV autou ote katedeeto hmwn kai ouk eishkousamen autou eneken toutou ephlqen ef' hmaV h qliyiV auth (Gênesis 42, 21)


“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina