Encontrados 1238 resultados para: Estai

 • abraam de ginomenoV estai eiV eqnoV mega kai polu kai eneuloghqhsontai en autw panta ta eqnh thV ghV (Gênesis 18, 18)

 • kai eggisaV abraam eipen mh sunapoleshV dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV (Gênesis 18, 23)

 • mhdamwV su poihseiV wV to rhma touto tou apokteinai dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV mhdamwV o krinwn pasan thn ghn ou poihseiV krisin (Gênesis 18, 25)

 • th de sarra eipen idou dedwka cilia didracma tw adelfw sou tauta estai soi eiV timhn tou proswpou sou kai pasaiV taiV meta sou kai panta alhqeuson (Gênesis 20, 16)

 • kai estai h parqenoV h an egw eipw epiklinon thn udrian sou ina piw kai eiph moi pie kai taV kamhlouV sou potiw ewV an pauswntai pinousai tauthn htoimasaV tw paidi sou isaak kai en toutw gnwsomai oti epoihsaV eleoV tw kuriw mou abraam (Gênesis 24, 14)

 • idou egw efesthka epi thV phghV tou udatoV kai ai qugatereV twn anqrwpwn thV polewV exeleusontai udreusasqai udwr kai estai h parqenoV h an egw eipw potison me mikron udwr ek thV udriaV sou (Gênesis 24, 43)

 • sunetaxen de abimelec panti tw law autou legwn paV o aptomenoV tou anqrwpou toutou h thV gunaikoV autou qanatou enocoV estai (Gênesis 26, 11)

 • apokriqeiV de isaak o pathr autou eipen autw idou apo thV piothtoV thV ghV estai h katoikhsiV sou kai apo thV drosou tou ouranou anwqen (Gênesis 27, 39)

 • kai epi th macairh sou zhsh kai tw adelfw sou douleuseiV estai de hnika ean kaqelhV kai ekluseiV ton zugon autou apo tou trachlou sou (Gênesis 27, 40)

 • kai estai to sperma sou wV h ammoV thV ghV kai platunqhsetai epi qalassan kai epi liba kai epi borran kai ep' anatolaV kai eneuloghqhsontai en soi pasai ai fulai thV ghV kai en tw spermati sou (Gênesis 28, 14)

 • kai apostreyh me meta swthriaV eiV ton oikon tou patroV mou kai estai moi kurioV eiV qeon (Gênesis 28, 21)

 • kai o liqoV outoV on esthsa sthlhn estai moi oikoV qeou kai pantwn wn ean moi dwV dekathn apodekatwsw auta soi . (Gênesis 28, 22)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina