Encontrados 348 resultados para: Eqnh

 • autai ai fulai uiwn nwe kata geneseiV autwn kata ta eqnh autwn apo toutwn diesparhsan nhsoi twn eqnwn epi thV ghV meta ton kataklusmon (Gênesis 10, 32)

 • en de tw tessareskaidekatw etei hlqen codollogomor kai oi basileiV oi met' autou kai katekoyan touV gigantaV touV en astarwq karnain kai eqnh iscura ama autoiV kai touV ommaiouV touV en sauh th polei (Gênesis 14, 5)

 • kai auxanw se sfodra sfodra kai qhsw se eiV eqnh kai basileiV ek sou exeleusontai (Gênesis 17, 6)

 • euloghsw de authn kai dwsw soi ex authV teknon kai euloghsw auton kai estai eiV eqnh kai basileiV eqnwn ex autou esontai (Gênesis 17, 16)

 • peri de ismahl idou ephkousa sou idou euloghsa auton kai auxanw auton kai plhqunw auton sfodra dwdeka eqnh gennhsei kai dwsw auton eiV eqnoV mega (Gênesis 17, 20)

 • abraam de ginomenoV estai eiV eqnoV mega kai polu kai eneuloghqhsontai en autw panta ta eqnh thV ghV (Gênesis 18, 18)

 • kai eneuloghqhsontai en tw spermati sou panta ta eqnh thV ghV anq' wn uphkousaV thV emhV fwnhV (Gênesis 22, 18)

 • outoi eisin oi uioi ismahl kai tauta ta onomata autwn en taiV skhnaiV autwn kai en taiV epaulesin autwn dwdeka arconteV kata eqnh autwn (Gênesis 25, 16)

 • kai eipen kurioV auth duo eqnh en th gastri sou eisin kai duo laoi ek thV koiliaV sou diastalhsontai kai laoV laou uperexei kai o meizwn douleusei tw elassoni (Gênesis 25, 23)

 • kai plhqunw to sperma sou wV touV asteraV tou ouranou kai dwsw tw spermati sou pasan thn ghn tauthn kai eneuloghqhsontai en tw spermati sou panta ta eqnh thV ghV (Gênesis 26, 4)

 • kai douleusatwsan soi eqnh kai proskunhsousin soi arconteV kai ginou kurioV tou adelfou sou kai proskunhsousin soi oi uioi tou patroV sou o katarwmenoV se epikataratoV o de eulogwn se euloghmenoV (Gênesis 27, 29)

 • eipen de autw o qeoV egw o qeoV sou auxanou kai plhqunou eqnh kai sunagwgai eqnwn esontai ek sou kai basileiV ek thV osfuoV sou exeleusontai (Gênesis 35, 11)


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina