Encontrados 346 resultados para: Epta

 • kai eipen autw kurioV o qeoV ouc outwV paV o apokteinaV kain epta ekdikoumena paralusei kai eqeto kurioV o qeoV shmeion tw kain tou mh anelein auton panta ton euriskonta auton (Gênesis 4, 15)

 • oti eptakiV ekdedikhtai ek kain ek de lamec ebdomhkontakiV epta (Gênesis 4, 24)

 • kai ezhsen shq meta to gennhsai auton ton enwV eptakosia kai epta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 7)

 • kai ezhsen maqousala ekaton kai exhkonta epta eth kai egennhsen ton lamec (Gênesis 5, 25)

 • apo de twn kthnwn twn kaqarwn eisagage proV se epta epta arsen kai qhlu apo de twn kthnwn twn mh kaqarwn duo duo arsen kai qhlu (Gênesis 7, 2)

 • kai apo twn peteinwn tou ouranou twn kaqarwn epta epta arsen kai qhlu kai apo twn peteinwn twn mh kaqarwn duo duo arsen kai qhlu diaqreyai sperma epi pasan thn ghn (Gênesis 7, 3)

 • eti gar hmerwn epta egw epagw ueton epi thn ghn tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV kai exaleiyw pasan thn exanastasin hn epoihsa apo proswpou thV ghV (Gênesis 7, 4)

 • kai egeneto meta taV epta hmeraV kai to udwr tou kataklusmou egeneto epi thV ghV (Gênesis 7, 10)

 • kai episcwn eti hmeraV epta eteraV palin exapesteilen thn peristeran ek thV kibwtou (Gênesis 8, 10)

 • kai episcwn eti hmeraV epta eteraV palin exapesteilen thn peristeran kai ou proseqeto tou epistreyai proV auton eti (Gênesis 8, 12)

 • kai ezhsen ragau meta to gennhsai auton ton serouc diakosia epta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen (Gênesis 11, 21)

 • kai esthsen abraam epta amnadaV probatwn monaV (Gênesis 21, 28)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina