Encontrados 84 resultados para: Ekklhsia

 • kai epoihsen salwmwn thn eorthn en tw kairw ekeinw epta hmeraiV kai paV israhl met' autou ekklhsia megalh sfodra apo eisodou aimaq kai ewV ceimarrou aiguptou (II Crônicas 7, 8)

 • kai apesteilan kai ekalesan auton kai hlqen ieroboam kai pasa h ekklhsia israhl proV roboam legonteV (II Crônicas 10, 3)

 • kai anesth iwsafat en ekklhsia iouda en ierousalhm en oikw kuriou kata proswpon thV aulhV thV kainhV (II Crônicas 20, 5)

 • kai tw ozihl tw tou zacariou twn uiwn banaiou twn uiwn elehl tou manqaniou tou leuitou apo twn uiwn asaf egeneto ep' auton pneuma kuriou en th ekklhsia (II Crônicas 20, 14)

 • kai dieqento pasa ekklhsia iouda diaqhkhn en oikw tou qeou meta tou basilewV kai edeixen autoiV ton uion tou basilewV kai eipen autoiV idou o uioV tou basilewV basileusatw kaqwV elalhsen kurioV epi ton oikon dauid (II Crônicas 23, 3)

 • kai pasa h ekklhsia prosekunei kai oi yaltwdoi adonteV kai ai salpiggeV salpizousai ewV ou sunetelesqh h olokautwsiV (II Crônicas 29, 28)

 • kai apekriqh ezekiaV kai eipen nun eplhrwsate taV ceiraV umwn kuriw prosagagete kai ferete qusiaV kai ainesewV eiV oikon kuriou kai anhnegken h ekklhsia qusiaV kai ainesewV eiV oikon kuriou kai paV proqumoV th kardia olokautwseiV (II Crônicas 29, 31)

 • kai egeneto o ariqmoV thV olokautwsewV hV anhnegken h ekklhsia moscoi ebdomhkonta krioi ekaton amnoi diakosioi eiV olokautwsin kuriw panta tauta (II Crônicas 29, 32)

 • kai ebouleusato o basileuV kai oi arconteV kai pasa h ekklhsia h en ierousalhm poihsai to fasek tw mhni tw deuterw (II Crônicas 30, 2)

 • kai sunhcqhsan eiV ierousalhm laoV poluV tou poihsai thn eorthn twn azumwn en tw mhni tw deuterw ekklhsia pollh sfodra (II Crônicas 30, 13)

 • kai ebouleusato h ekklhsia ama poihsai epta hmeraV allaV kai epoihsan epta hmeraV en eufrosunh (II Crônicas 30, 23)

 • oti ezekiaV aphrxato tw iouda th ekklhsia moscouV ciliouV kai eptakiscilia probata kai oi arconteV aphrxanto tw law moscouV ciliouV kai probata deka ciliadaV kai ta agia twn ierewn eiV plhqoV (II Crônicas 30, 24)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina