Encontrados 2690 resultados para: Egw

 • kai epesen abram epi proswpon autou kai elalhsen autw o qeoV legwn (Gênesis 17, 3)

 • kai egw idou h diaqhkh mou meta sou kai esh pathr plhqouV eqnwn (Gênesis 17, 4)

 • kai epesen abraam epi proswpon kai egelasen kai eipen en th dianoia autou legwn ei tw ekatontaetei genhsetai kai ei sarra enenhkonta etwn ousa texetai (Gênesis 17, 17)

 • kai eipen kurioV proV abraam ti oti egelasen sarra en eauth legousa ara ge alhqwV texomai egw de geghraka (Gênesis 18, 13)

 • o de kurioV eipen mh kruyw egw apo abraam tou paidoV mou a egw poiw (Gênesis 18, 17)

 • kai apokriqeiV abraam eipen nun hrxamhn lalhsai proV ton kurion egw de eimi gh kai spodoV (Gênesis 18, 27)

 • epeidh euren o paiV sou eleoV enantion sou kai emegalunaV thn dikaiosunhn sou o poieiV ep' eme tou zhn thn yuchn mou egw de ou dunhsomai diaswqhnai eiV to oroV mh katalabh me ta kaka kai apoqanw (Gênesis 19, 19)

 • eipen de autw o qeoV kaq' upnon kagw egnwn oti en kaqara kardia epoihsaV touto kai efeisamhn egw sou tou mh amartein se eiV eme eneken toutou ouk afhka se ayasqai authV (Gênesis 20, 6)

 • egeneto de en tw kairw ekeinw kai eipen abimelec kai ocozaq o numfagwgoV autou kai fikol o arcistrathgoV thV dunamewV autou proV abraam legwn o qeoV meta sou en pasin oiV ean poihV (Gênesis 21, 22)

 • kai eipen abraam egw omoumai (Gênesis 21, 24)

 • kai eipen autw abimelec ouk egnwn tiV epoihsen to pragma touto oude su moi aphggeilaV oude egw hkousa all' h shmeron (Gênesis 21, 26)

 • kai eipen abraam oti taV epta amnadaV tautaV lhmyh par' emou ina wsin moi eiV marturion oti egw wruxa to frear touto (Gênesis 21, 30)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina