Encontrados 2916 resultados para: Auton

 • kai ezhsen eber meta to gennhsai auton ton falek eth triakosia ebdomhkonta kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen (Gênesis 11, 17)

 • kai ezhsen falek meta to gennhsai auton ton ragau diakosia ennea eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen (Gênesis 11, 19)

 • kai ezhsen ragau meta to gennhsai auton ton serouc diakosia epta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen (Gênesis 11, 21)

 • kai ezhsen serouc meta to gennhsai auton ton nacwr eth diakosia kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen (Gênesis 11, 23)

 • kai ezhsen nacwr meta to gennhsai auton ton qara eth ekaton eikosi ennea kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen (Gênesis 11, 25)

 • kai eneteilato faraw andrasin peri abram sumpropemyai auton kai thn gunaika autou kai panta osa hn autw kai lwt met' autou (Gênesis 12, 20)

 • exhlqen de basileuV sodomwn eiV sunanthsin autw meta to anastreyai auton apo thV kophV tou codollogomor kai twn basilewn twn met' autou eiV thn koilada thn sauh touto hn to pedion basilewV (Gênesis 14, 17)

 • kai euquV fwnh kuriou egeneto proV auton legwn ou klhronomhsei se outoV all' oV exeleusetai ek sou outoV klhronomhsei se (Gênesis 15, 4)

 • exhgagen de auton exw kai eipen autw anableyon dh eiV ton ouranon kai ariqmhson touV asteraV ei dunhsh exariqmhsai autouV kai eipen outwV estai to sperma sou (Gênesis 15, 5)

 • eipen de proV auton egw o qeoV o exagagwn se ek cwraV caldaiwn wste dounai soi thn ghn tauthn klhronomhsai (Gênesis 15, 7)

 • outoV estai agroikoV anqrwpoV ai ceireV autou epi pantaV kai ai ceireV pantwn ep' auton kai kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katoikhsei (Gênesis 16, 12)

 • euloghsw de authn kai dwsw soi ex authV teknon kai euloghsw auton kai estai eiV eqnh kai basileiV eqnwn ex autou esontai (Gênesis 17, 16)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina