Encontrados 494 resultados para: Auto

 • kai eplasen o qeoV eti ek thV ghV panta ta qhria tou agrou kai panta ta peteina tou ouranou kai hgagen auta proV ton adam idein ti kalesei auta kai pan o ean ekalesen auto adam yuchn zwsan touto onoma autou (Gênesis 2, 19)

 • kai gar to umeteron aima twn yucwn umwn ekzhthsw ek ceiroV pantwn twn qhriwn ekzhthsw auto kai ek ceiroV anqrwpou adelfou ekzhthsw thn yuchn tou anqrwpou (Gênesis 9, 5)

 • kai eiV taV boaV edramen abraam kai elaben moscarion apalon kai kalon kai edwken tw paidi kai etacunen tou poihsai auto (Gênesis 18, 7)

 • anasthqi labe to paidion kai krathson th ceiri sou auto eiV gar eqnoV mega poihsw auton (Gênesis 21, 18)

 • kai dotw moi to sphlaion to diploun o estin autw to on en merei tou agrou autou arguriou tou axiou dotw moi auto en umin eiV kthsin mnhmeiou (Gênesis 23, 9)

 • kai ekalesen auto orkoV dia touto onoma th polei frear orkou ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 26, 33)

 • enupniasqeiV de iwshf enupnion aphggeilen auto toiV adelfoiV autou (Gênesis 37, 5)

 • eiden de enupnion eteron kai dihghsato auto tw patri autou kai toiV adelfoiV autou kai eipen idou enupniasamhn enupnion eteron wsper o hlioV kai h selhnh kai endeka astereV prosekunoun me (Gênesis 37, 9)

 • oi de eipan autw enupnion eidomen kai o sugkrinwn ouk estin auto eipen de autoiV iwshf ouci dia tou qeou h diasafhsiV autwn estin dihghsasqe oun moi (Gênesis 40, 8)

 • egeneto de prwi kai etaracqh h yuch autou kai aposteilaV ekalesen pantaV touV exhghtaV aiguptou kai pantaV touV sofouV authV kai dihghsato autoiV faraw to enupnion kai ouk hn o apaggellwn auto tw faraw (Gênesis 41, 8)

 • eipen de faraw tw iwshf enupnion ewraka kai o sugkrinwn ouk estin auto egw de akhkoa peri sou legontwn akousanta se enupnia sugkrinai auta (Gênesis 41, 15)

 • peri de tou deuterwsai to enupnion faraw diV oti alhqeV estai to rhma to para tou qeou kai tacunei o qeoV tou poihsai auto (Gênesis 41, 32)


“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina