Encontrados 84 resultados para: Asebwn

 • kai estai ean axioV h plhgwn o asebwn kai kaqieiV auton enanti twn kritwn kai mastigwsousin auton enantion autwn kata thn asebeian autou ariqmw (Deuteronômio 25, 2)

 • kai uioi bale asebwn kai ozi kai ozihl kai ierimwq kai ouri pente arconteV oikwn patrikwn iscuroi dunamei kai o ariqmoV autwn eikosi kai duo ciliadeV kai triakonta tessareV (I Crônicas 7, 7)

 • h kalon soi ean adikhsw oti apeipw erga ceirwn sou boulh de asebwn prosesceV (Jó 10, 3)

 • swthria de autouV apoleiyei h gar elpiV autwn apwleia ofqalmoi de asebwn takhsontai (Jó 11, 20)

 • kai fwV asebwn sbesqhsetai kai ouk apobhsetai autwn h flox (Jó 18, 5)

 • eufrosunh gar asebwn ptwma exaision carmonh de paranomwn apwleia (Jó 20, 5)

 • en cersin gar hn autwn ta agaqa erga de asebwn ouk efora (Jó 21, 16)

 • ou mhn de alla kai asebwn lucnoV sbesqhsetai epeleusetai de autoiV h katastrofh wdineV de autouV exousin apo orghV (Jó 21, 17)

 • oti ereite pou estin oikoV arcontoV kai pou estin h skeph twn skhnwmatwn twn asebwn (Jó 21, 28)

 • oV de eneplhsen touV oikouV autwn agaqwn boulh de asebwn porrw ap' autou (Jó 22, 18)

 • agron pro wraV ouk autwn onta eqerisan adunatoi de ampelwnaV asebwn amisqi kai asiti hrgasanto (Jó 24, 6)

 • ou mhn de alla eihsan oi ecqroi mou wsper h katastrofh twn asebwn kai oi ep' eme epanistanomenoi wsper h apwleia twn paranomwn (Jó 27, 7)


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina