Encontrados 482 resultados para: Anhr

 • h de parqenoV hn kalh th oyei sfodra parqenoV hn anhr ouk egnw authn katabasa de epi thn phghn eplhsen thn udrian kai anebh (Gênesis 24, 16)

 • eipen de iakwb proV rebekkan thn mhtera autou estin hsau o adelfoV mou anhr dasuV egw de anhr leioV (Gênesis 27, 11)

 • kai sunelaben leia kai eteken uion tw iakwb ekalesen de to onoma autou roubhn legousa dioti eiden mou kurioV thn tapeinwsin nun me agaphsei o anhr mou (Gênesis 29, 32)

 • kai sunelaben eti kai eteken uion kai eipen en tw nun kairw proV emou estai o anhr mou etekon gar autw treiV uiouV dia touto ekalesen to onoma autou leui (Gênesis 29, 34)

 • kai eipen leia dedwrhtai moi o qeoV dwron kalon en tw nun kairw airetiei me o anhr mou etekon gar autw uiouV ex kai ekalesen to onoma autou zaboulwn (Gênesis 30, 20)

 • iwshf de kathcqh eiV aigupton kai ekthsato auton petefrhV o eunoucoV faraw arcimageiroV anhr aiguptioV ek ceiroV ismahlitwn oi kathgagon auton ekei (Gênesis 39, 1)

 • kai hn kurioV meta iwshf kai hn anhr epitugcanwn kai egeneto en tw oikw para tw kuriw tw aiguptiw (Gênesis 39, 2)

 • kai idwn thn anapausin oti kalh kai thn ghn oti piwn upeqhken ton wmon autou eiV to ponein kai egenhqh anhr gewrgoV (Gênesis 49, 15)

 • ean de macwntai duo andreV kai pataxwsin gunaika en gastri ecousan kai exelqh to paidion authV mh exeikonismenon epizhmion zhmiwqhsetai kaqoti an epibalh o anhr thV gunaikoV dwsei meta axiwmatoV (Êxodo 21, 22)

 • kai paV anhr kai gunh wn eferen h dianoia autwn eiselqontaV poiein panta ta erga osa sunetaxen kurioV poihsai auta dia mwush hnegkan oi uioi israhl afairema kuriw (Êxodo 35, 29)

 • kai prosetaxen mwushV kai ekhruxen en th parembolh legwn anhr kai gunh mhketi ergazesqwsan eiV taV aparcaV tou agiou kai ekwluqh o laoV eti prosferein (Êxodo 36, 6)

 • kai gunh ean koimhqh anhr met' authV koithn spermatoV kai lousontai udati kai akaqartoi esontai ewV esperaV (Levítico 15, 18)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina