11. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη καὶ ἀπέθανεν Γοθονιηλ υἱὸς Κενεζ

“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina