Talált 427 Eredmények: királya

 • (Csak Og, Básán királya maradt meg a refaitákból. Ágya, vaságya még áll Rabba-Ammonban, kilenc könyök a hossza, négy könyök a szélessége, a szokásos könyökkel mérve.) (Második Törvénykönyv 3, 11)

 • S amikor erre a vidékre értetek, Szichon, Hesbon királya és Og, Básán királya felvonult ellenünk, hogy megtámadjon, de legyõztük, (Második Törvénykönyv 29, 6)

 • Jerikó királya erre üzent Ráchábnak: "Add ki azokat az embereket, akik hozzád érkeztek s házadba betértek, mert azért jöttek, hogy az egész országot kikémleljék." (Józsue könyve 2, 3)

 • Amikor Ai királya ezt látta, gyorsan kivonult, hogy harcba szálljon Izraellel, õ és egész hadinépe Araba lejtõjén. Nem tudták, hogy a város túlsó oldalán lesben állnak. (Józsue könyve 8, 14)

 • Amikor Jeruzsálem királya, Adoni-Cedek meghallotta, hogy Józsue elfoglalta Ait és betöltötte rajta az átkot - úgy bánt Aival és királyával is, ahogy Jerikóval és királyával bánt -, továbbá, hogy Gibeon lakói békét kötöttek Izraellel és közé vegyültek, (Józsue könyve 10, 1)

 • Jeruzsálem királya, Adoni-Cedek ezért követet küldött Hebron királyához, Pireánhoz, Lachis királyához, Jafiához és Eglon királyához, Debirhez, ezzel az üzenettel: (Józsue könyve 10, 3)

 • Az öt amorita király egyesült és felvonult: Jeruzsálem királya, Hebron királya, Jarmut királya, Lachis királya és Eglon királya, õk és csapataik ostrom alá vették Gibeont és megtámadták. (Józsue könyve 10, 5)

 • Akkor Gézer királya, Horam segítségére jött Lachisnak, de Józsue legyõzte õt is, hadinépét is, nem menekülhetett meg senki. (Józsue könyve 10, 33)

 • Amikor Hacor királya, Jabin ezt meghallotta, hírt adott róla Jobabnak, Merom királyának, Szimoon királyának, Achsaf királyának, (Józsue könyve 11, 1)

 • Szichon, az amoriták királya, aki Hesbonban székelt és az Arnon völgye szélén fekvõ Aroertõl [a völgy közepét is beleszámítva] Gileád felén át egészen a Jabbok-patakig, az ammoniták határáig uralkodott, (Józsue könyve 12, 2)

 • Mellette Og, Básán királya, a legutolsó refaiták egyike uralkodott - Astarotban és Edreiben székelve - (Józsue könyve 12, 4)

 • Jerikó királya - egy; a Bétel melletti Ai királya - egy; (Józsue könyve 12, 9)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina