25. οὐχ οἱ νεκροὶ αἰνέσουσίν σε κύριε οὐδὲ πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς ᾅδου

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina