1. Ezután Mózes és Áron elmentek, és így szóltak a fáraóhoz: "Ezt üzeni Jahve, Izrael Istene: Engedd, hadd vonuljon ki népem, hogy a pusztában ünnepet rendezzen nekem."

2. A fáraó így felelt: "Kicsoda Jahve, hogy engedelmeskedjem neki és elengedjem Izraelt? Nem ismerem Jahvét, és Izraelt sem engedem el."

3. Õk folytatták: "A héberek Istene meglátogatott minket. Ki kell mennünk háromnapi járásnyira a pusztába, hogy ott Jahvénak, a mi Istenünknek áldozatot mutassunk be. Különben pestissel vagy karddal sújt le ránk."

4. Egyiptom királya így felelt: "Miért akarjátok ti, Mózes és Áron, a népet elvonni a munkától? Menjetek ti is dolgozni!"

5. A fáraó még hozzáfûzte: "Most, hogy a nép elszaporodott, most akarjátok, hogy abbahagyja a munkát?"

6. A fáraó még aznap ezt a parancsot adta a nép felügyelõinek és az írnokoknak:

7. "Ne adjatok szalmát annak a népnek a téglavetéshez, mint eddig tettétek. Menjenek csak maguk, és gyûjtsenek szalmát.

8. De továbbra is követeljétek meg tõlük a megállapított mennyiségû téglát. Semmit sem szabad belõle engedni. Lusták, azért kiabálnak, hogy el akarnak menni Istenüknek áldozatot bemutatni.

9. Meg kell nehezíteni a nép munkáját, hogy azzal legyen elfoglalva, s ne hajoljon hazug szavakra."

10. A munkafelügyelõk az írnokokkal együtt elmentek és így szóltak a néphez: "Ezt üzeni a fáraó: ezentúl nem adok nektek szalmát.

11. Járjatok utána és gyûjtsétek, ahol tudtok, de azért a teljesítményetek ne legyen kevesebb."

12. Erre a nép szétszéledt Egyiptom egész földjén, hogy szalmát tallózzék pelyvának.

13. A felügyelõk azonban szorongatták õket: "Mindennap ugyanannyit kell csinálnotok, mint amikor még megkaptátok a szalmát."

14. Azután ütlegelték azokat az izraelita munkavezetõket, akiket a fáraó tisztjei rendeltek ki, s ezt mondták nekik: "Miért nem csináltatok tegnap és ma ugyanannyi téglát, mint azelõtt?"

15. Izrael fiainak munkavezetõi elmentek a fáraóhoz és így panaszkodtak: "Miért bánsz így szolgáiddal?

16. Nem adnak szolgáidnak szalmát, s mégis azt követelik, hogy készítsünk téglát. Még ütlegelik is szolgáidat."

17. Õ így válaszolt: "Lusták vagytok, lusták. Ezért mondogatjátok: El akarunk menni, hogy áldozatot mutassunk be Jahvénak.

18. Azonnal menjetek dolgozni, szalmát nem kaptok, de a megállapított mennyiségû téglát ki kell vetnetek."

19. Izrael fiainak munkavezetõi nehéz helyzetbe kerültek, amikor hallották: a napi téglamennyiséget nem csökkenthetik.

20. Amikor eljöttek a fáraótól, találkoztak Mózessel és Áronnal, akik már várták õket.

21. Ezekkel a szavakkal estek nekik: "Lássa meg az Úr, amit csináltatok és ítélkezzék fölöttetek, mert gyûlöletessé tettetek bennünket a fáraó és szolgái szemében. Kardot adtatok a kezükbe, hogy megöljenek minket."

22. Mózes az Úrhoz fordult és így imádkozott: "Uram, miért engeded így szenvedni ezt a népet? Miért küldtél egyáltalán engem?

23. Amióta a fáraónál jártam, hogy nevedben beszéljek vele, még gonoszabbul bánik ezzel a néppel, és te nem mentetted meg népedet."

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina