Trouvé 311 Résultats pour: zemlja

 • Nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se od mene! Kreneš li ti nalijevo, ja æu nadesno; ako æeš ti nadesno, ja æu nalijevo." (Knjiga Postanka 13, 9)

 • Lot podiže oèi i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema Soaru. - Bilo je to prije nego što je Jahve uništio Sodomu i Gomoru. - (Knjiga Postanka 13, 10)

 • Abimelek zatim reèe: "Evo, moja ti je zemlja otvorena. Nastani se gdje ti se svidi!" (Knjiga Postanka 20, 15)

 • Tako možete živjeti meðu nama; zemlja je pred vama da se naselite, u njoj se slobodno kreæete i stjeèete imovinu!" (Knjiga Postanka 34, 10)

 • Neka zalihe služe za hranu u zemlji za sedam godina gladi što æe snaæi zemlju egipatsku, tako da za gladi zemlja ne propadne." (Knjiga Postanka 41, 36)

 • Za sedam rodnih godina zemlja je raðala u obilju; (Knjiga Postanka 41, 47)

 • on je - u tih sedam godina što ih je egipatska zemlja uživala - kÓupio od razlièite ljetine i hranu pohranjivao u gradove, smještajuæi u svakom gradu urod iz okolnih polja. (Knjiga Postanka 41, 48)

 • Sedam godina obilja koje je uživala zemlja egipatska doðe kraju, (Knjiga Postanka 41, 53)

 • A kad je i sva zemlja egipatska osjetila glad, puk zavapi faraonu za kruh; a faraon reèe Egipæanima: "Idite k Josipu i što god vam rekne, èinite!" (Knjiga Postanka 41, 55)

 • [6a] egipatska ti je zemlja na raspolaganju: smjesti svoga oca i svoju braæu u najboljem kraju." (Knjiga Postanka 47, 6)

 • Tako Josip steèe faraonu u posjed sve egipatske oranice, jer je svaki Egipæanin, kako ih pritisnu glad, prodao svoje njive. Tako je zemlja postala faraonovo vlasništvo, (Knjiga Postanka 47, 20)

 • Vidje da je odmor ugodan, a zemlja lijepa, te leða svoja pod teret podmetnu i na tlaku pristade. (Knjiga Postanka 49, 15)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina