Trouvé 347 Résultats pour: narodu

 • ali narodu kojem budu služili ja æu suditi; i konaèno æe iziæi s velikim blagom. (Knjiga Postanka 15, 14)
 • Onda Abimelek izda naredbu svemu narodu: "Tko se god dotakne ovog èovjeka i njegove žene, glavu æe izgubiti." (Knjiga Postanka 26, 11)

 • Osim toga, iako ste vi namjeravali da meni naudite, Bog je bio ono okrenuo na dobro: da uèini što se danas zbiva - da spasi život velikom narodu. (Knjiga Postanka 50, 20)

 • Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu: "Svako muško dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na životu ostavite samo žensku djecu." (Knjiga Izlaska 1, 22)

 • Dobro æu raspoložiti Egipæane prema ovome narodu, pa kad poðete, neæete poæi praznih ruku. (Knjiga Izlaska 3, 21)

 • Neka on mjesto tebe govori narodu. Tako, on æe tebi biti mjesto usta, a ti æeš njemu biti mjesto Boga. (Knjiga Izlaska 4, 16)

 • "Ne pribavljajte više ovome narodu slame kao do sada. Neka idu sami i sebi je skupljaju. (Knjiga Izlaska 5, 7)
 • Po tebi, po tvome narodu i svim tvojim službenicima skakat æe žabe.'" (Knjiga Izlaska 7, 29)

 • Ali opet ukruti faraon srce svoje i ne dopusti narodu da ode. (Knjiga Izlaska 8, 28)

 • Jahve uèini te Egipæani bijahu naklonjeni narodu. Sam Mojsije postane vrlo uvažen u egipatskoj zemlji, u oèima faraonovih službenika i u oèima naroda. (Knjiga Izlaska 11, 3)

 • Jahve je uèinio te Egipæani bijahu naklonjeni narodu pa davahu. Tako su Egipæane oplijenili. (Knjiga Izlaska 12, 36)

 • A onda Mojsije reèe narodu: "Sjeæajte se ovoga dana u koji ste izbavljeni iz Egipta, iz kuæe ropstva, jer vas Jahve izbavi odande svojom jakom mišicom. Ukvasani kruh neka se ne jede! (Knjiga Izlaska 13, 3)
“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina