Trouvé 558 Résultats pour: gdje

 • Ako bi koji levit što boravi u nekom tvome gradu, bilo gdje u Izraelu, svom dušom zaželio da doðe u mjesto što ga Jahve odabere, (Ponovljeni zakon 18, 6)

 • Ako se u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje da je zaposjedneš naðe tko ubijen gdje u polju leži - a ne zna se tko ga je ubio - (Ponovljeni zakon 21, 1)

 • Ako se koji èovjek zateèe gdje leži sa ženom udatom za drugoga, neka oboje - i èovjek koji je ležao sa ženom i sama žena - budu smaknuti. Tako æeš iskorijeniti zlo iz Izraela. (Ponovljeni zakon 22, 22)

 • Imaj izvan tabora mjesto gdje æeš iæi napolje. (Ponovljeni zakon 23, 13)

 • Neka boravi s tobom u tvojoj sredini, u mjestu što ga odabere u jednome od tvojih gradova gdje mu se svidi. Nemoj s njime loše postupati. (Ponovljeni zakon 23, 17)

 • Ne traži kamata od svoga brata, niti kamata za novac, niti kamata na jestvine, niti kamata na bilo što gdje se obièno traže. (Ponovljeni zakon 23, 20)

 • Tad æe reæi: 'Ta gdje su bozi njihovi, gdje stijena kojom se zaklanjahu? (Ponovljeni zakon 32, 37)

 • Na brdu gdje dolaze zazivati narodi za uspjeh prinose oni prave žrtve jer sišu obilje mora i blago skriveno u pijesku. (Ponovljeni zakon 33, 19)

 • U sigurnosti prebiva Izrael, a Jakovljev je izvor na osami u zemlji žita i vina, gdje nebesa rosom dažde. (Ponovljeni zakon 33, 28)

 • Poslije toga ode Mojsije s Moapskih poljana na brdo Nebo, na vrhunac Pisge nasuprot Jerihonu, gdje mu Jahve pokaza svu zemlju: Gilead do Dana, (Ponovljeni zakon 34, 1)

 • i zapovjedite im: 'Dignite odavde, iz sredine Jordana - s mjesta gdje stoje noge sveæenika - dvanaest kamenova koje æete ponijeti sa sobom i položiti na mjestu gdje budete noæas prenoæili.'" (Jošua 4, 3)

 • Zatim Jošua postavi usred Jordana dvanaest kamenova na mjesta gdje su stajale noge sveæenika koji su nosili Kovèeg saveza. Ondje stoje i danas. (Jošua 4, 9)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina