Trouvé 62 Résultats pour: Job

 • A Satan odgovori Jahvi: "Zar se Job uzalud Boga boji? (Knjiga o Jobu 1, 9)

 • Jednoga dana, dok su Jobovi sinovi i kæeri jeli i pili vino u kuæi najstarijeg brata, (Knjiga o Jobu 1, 13)

 • doðe glasnik k Jobu i reèe: "Tvoji su volovi orali a magarice pokraj njih pasle, (Knjiga o Jobu 1, 14)

 • Tad ustade Job, razdrije haljinu na sebi, obrija glavu pa nièice pade na zemlju, pokloni se (Knjiga o Jobu 1, 20)

 • Uza sve to, nije sagriješio Job niti je kakvu ludost protiv Boga izustio. (Knjiga o Jobu 1, 22)

 • Nato æe Jahve: "Nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna. Èovjek je to neporoèan i pravedan: boji se Boga i kloni zla! On je još postojan u neporoènosti, pa si me uzalud izazvao da ga upropastim." (Knjiga o Jobu 2, 3)

 • I Satan ode ispred lica Jahvina. On udari Joba zlim prištem od tabana do tjemena. (Knjiga o Jobu 2, 7)

 • Job uze crijep da se struže njime i sjede u pepeo. (Knjiga o Jobu 2, 8)

 • Job joj odgovori: "Brbljaš kao luðakinja! Kad od Boga primamo dobro, zar da onda i zlo ne primimo?" U svemu tome Job nije sagriješio svojim usnama. (Knjiga o Jobu 2, 10)

 • U to èuše tri Jobova prijatelja za sve nevolje koje ga zadesiše; svaki se zaputi iz svoga kraja - Elifaz iz Temana, Bildad iz Šuaha, Sofar iz Naama - i odluèiše da odu zajedno ožaliti ga i utješiti. (Knjiga o Jobu 2, 11)

 • Napokon otvori Job usta i prokle dan svoj; (Knjiga o Jobu 3, 1)

 • A Job progovori i reèe: (Knjiga o Jobu 6, 1)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina