Trouvé 386 Résultats pour: Jahvu

 • A Jahvu koji joj govoraše nazva: "Ti si El Roi - Svevid Bog", jer - reèe ona - "vidjeh Boga i nakon viðenja - još živim!" (Knjiga Postanka 16, 13)

 • Duboko se naklonim i štovanje Jahvi iskažem te blagoslovim Jahvu, Boga gospodara moga, koji me vodio pravim putem da uzmem kæer brata moga gospodara njegovu sinu. (Knjiga Postanka 24, 48)

 • Izak tu podigne žrtvenik i zazove Jahvu po imenu; postavi ondje svoj šator, a njegove sluge poènu kopati bunar. (Knjiga Postanka 26, 25)

 • A kad je još jednom zaèela i sina rodila, izjavi: "Ovaj put hvalit æu Jahvu." Stoga sinu nadjenu ime Juda. Potom prestade raðati. (Knjiga Postanka 29, 35)

 • Ali Judin prvoroðenac Er uvrijedi Jahvu i Jahve ga pogubi. (Knjiga Postanka 38, 7)

 • To što je èinio uvrijedilo je Jahvu, pa i njega pogubi. (Knjiga Postanka 38, 10)

 • "Tko je taj Jahve da ga ja poslušam", odvrati faraon, "i pustim Izraelce? Ja toga Jahvu ne znam niti æu pustiti Izraelce." (Knjiga Izlaska 5, 2)

 • Zovne sad faraon Mojsija i Arona i rekne: "Molite Jahvu da ukloni žabe od mene i moga puka, a ja æu pustiti narod da prinese žrtvu Jahvi." (Knjiga Izlaska 8, 4)

 • Mojsije i Aron odu od faraona, a onda Mojsije zazva Jahvu zbog žaba kojima je kaznio faraona. (Knjiga Izlaska 8, 8)

 • Nato odvrati Mojsije: "Èim odem od tebe, zazvat æu Jahvu da sutra nestane obada s faraona, njegovih službenika i njegova puka. Ali neka faraon više ne vara! Neka pusti narod da ide i prinese žrtvu Jahvi." (Knjiga Izlaska 8, 25)

 • Molite Jahvu da ustavi gromove i tuèu, a ja æu vas pustiti da idete. Neæete više dugo ostati." (Knjiga Izlaska 9, 28)

 • Oprostite mi uvredu još samo ovaj put i molite Jahvu, Boga svoga, da samo otkloni od mene ovaj smrtonosni biè!" (Knjiga Izlaska 10, 17)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina