Trouvé 309 Résultats pour: Drugi

 • A svod prozva Bog nebo. Tako bude veèer, pa jutro - dan drugi. (Knjiga Postanka 1, 8)
 • Anðeo Jahvin zovne Abrahama s neba drugi put (Knjiga Postanka 22, 15)

 • A kad su iskopali drugi bunar te se i zbog njega svaðali, nazva ga imenom Sitna. (Knjiga Postanka 26, 21)

 • Odatle se preseli pa iskopa drugi bunar. Zbog njega se nisu svaðali, pa ga nazove imenom Rehobot i protumaèi: "Jer nam je Jahve dao prostor da se na zemlji umnožimo." (Knjiga Postanka 26, 22)

 • Ako budeš loše postupao prema mojim kæerima, ili ako uzmeš druge žene uz moje kæeri, sve da nitko drugi ne bude s nama, znaj da æe Bog biti svjedok izmeðu mene i tebe." (Knjiga Postanka 31, 50)

 • Raèunao je: ako Ezav naiðe na jedan tabor i napadne ga, drugi bi se tabor mogao spasiti. (Knjiga Postanka 32, 9)

 • Opet zaspi te usnu drugi san: sedam punih i jedrih klasova izraste na jednoj stabljici. (Knjiga Postanka 41, 5)
 • Onaj u koga se od tvojih slugu naðe, neka se usmrti, a mi drugi postat æemo robovi tvome gospodaru." (Knjiga Postanka 44, 9)

 • "Daleko od mene da uèinim tako!" - odgovori. "Nego, onaj u koga se našao pehar bit æe moj rob, a vi drugi poðite mirno k svome ocu!" (Knjiga Postanka 44, 17)

 • Ali Mojsiju ruke napokon klonu. Zato uzeše kamen, staviše ga poda nj i on sjede, dok mu Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držahu ruke, tako da mu izdržaše do sunèanog zalaska. (Knjiga Izlaska 17, 12)

 • Drugi se zvao Eliezer, to jest: "Bog oca moga bio mi je u pomoæi i spasio me od faraonova maèa." (Knjiga Izlaska 18, 4)

 • Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Prièvrsti ih na oba kraja Pomirilišta da s njim saèinjavaju jedan komad. (Knjiga Izlaska 25, 19)
“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina