Trouvé 529 Résultats pour: Doðe

 • Abram digne šatore i doðe pa se naseli kod hrasta Mamre, što je u Hebronu. Ondje podigne žrtvenik Jahvi. (Knjiga Postanka 13, 18)

 • Ali Bog doðe Abimeleku noæu u snu te mu reèe: "Zbog žene koju si uzeo moraš umrijeti, jer je ona žena udata." (Knjiga Postanka 20, 3)

 • Tek što on izreèe svoje, gle, doðe Rebeka, kæi Betuelova; taj Betuel bijaše sin Milke, žene Abrahamova brata Nahora. Doðe ona s krèagom na ramenu. (Knjiga Postanka 24, 15)

 • ja, evo, stojim kraj studenca, a djevojka koja doðe vodu crpsti i ja joj reèem: Daj mi da se napijem malo vode iz tvog vrèa! - (Knjiga Postanka 24, 43)

 • Uto mu doðe Abimelek iz Gerara sa svojim savjetnikom Ahuzatom i s Fikolom, zapovjednikom vojske. (Knjiga Postanka 26, 26)

 • Tek što se Jakov udaljio od svoga oca Izaka - pošto je Izak podijelio blagoslov Jakovu - njegov brat Ezav doðe iz lova. (Knjiga Postanka 27, 30)

 • A on odvrati: "Brat tvoj doðe na prijevaru i odnese tvoj blagoslov." (Knjiga Postanka 27, 35)

 • Jakov nastavi put i doðe u zemlju istoènu. (Knjiga Postanka 29, 1)

 • Dok je on još s njima govorio, doðe Rahela s ovcama svoga oca. Bila je, naime, pastirica. (Knjiga Postanka 29, 9)

 • Uto doðe k Jakovu Šekemov otac Hamor da se s njim sporazumije, (Knjiga Postanka 34, 6)

 • Jakov doðe k svome ocu Izaku u Mamru u Kirjat Arbu, to je Hebron - gdje su boravili Abraham i Izak kao pridošlice. (Knjiga Postanka 35, 27)

 • zovne svoje sluge te im reèe: "Gledajte! Trebalo je da nam dovede jednog Hebrejca da se s nama poigrava. Taj k meni doðe da sa mnom legne, ali sam ja na sav glas zaviknula. (Knjiga Postanka 39, 14)


“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina