1. Opæenito se èuje o bludnosti meðu vama, i to takvoj bludnosti kakve nema ni meðu poganima: da netko ima oèevu ženu.

2. I vi mi se uznijeli, mjesto da žalujete pa da se iskorijeni iz vaše sredine onaj koji takvo djelo poèini.

3. A ja, i nenazoèan tijelom, ali nazoèan duhom, veæ sam presudio kao nazoèan onoga koji je takvo što poèinio.

4. Pošto se u ime Gospodina našega Isusa Krista okupite vi i moj duh, snagom Gospodina našega Isusa,

5. neka se takav preda Sotoni na propast tijela da bi se spasio duh u Dan Gospodina Isusa.

6. Ne valja vam hvastanje! Zar ne znate da malo kvasca sve tijesto ukvasa?

7. Oèistite stari kvasac da budete novo tijesto, kao što i jeste beskvasni jer veæ je žrtvovana Pasha naša, Krist.

8. Zato svetkujmo, ne sa starim kvascem ni s kvascem zloæe i pakosti, nego s beskvasnim kruhovima èistoæe i istine.

9. Napisah vam u poslanici da se ne miješate s bludnicima -

10. ne opæenito s bludnicima ovoga svijeta, ili lakomcima, ili razbojnicima, ili idolopoklonicima jer biste inaèe morali iz svijeta iziæi.

11. Napisah vam zapravo da se ne miješate s nazovibratom koji bi bio bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili pogrðivaè, ili pijanica, ili razbojnik. S takvim ni za stol!

12. Što spada na me suditi one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra?

13. A one vani sudit æe Bog. Iskorijenite opakoga iz svoje sredine.

“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina