1. Jotamu je bilo dvadeset i pet godina kad se zakraljio, a kraljevao je šesnaest godina u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Jeruša, Sadokova kæi.

2. Èinio je što je pravo u Jahvinim oèima, sasvim kao otac mu Uzija; samo što nije ušao u Jahvin Hekal. Narod je i dalje bio pokvaren.

3. Sagradio je Gornja vrata Doma Jahvina; i na Ofelskom zidu mnogo je gradio.

4. Podigao je i gradove po Judejskoj gori, a u šumama dvorove i kule.

5. Vojevao je s kraljem Amonovih sinova i pobijedio ih. Amonovi su mu sinovi dali one godine sto srebrnih talenata i deset tisuæa kora pšenice i deset tisuæa kora jeèma. Toliko su mu Amonovi sinovi priložili i druge i treæe godine.

6. Tako se Jotam utvrdio, jer je uredio svoj život pred Jahvom, svojim Bogom.

7. Ostala su Jotamova djela i svi njegovi ratovi i putovi zapisani u Knjizi o izraelskim i judejskim kraljevima.

8. Bilo mu je dvadeset i pet godina kad se zakraljio. Kraljevao je šesnaest godina u Jeruzalemu.

9. Tada Jotam poèinu kod otaca i sahraniše ga u Davidovu gradu. Na njegovo se mjesto zakralji sin mu Ahaz.

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina