1. Poèujte, sinovi Izraelovi, ovu rijeè koju Jahve zbori protiv vas, protiv svakoga roda što ga izvedoh iz zemlje egipatske:

2. "Meðu svim plemenima zemaljskim samo vas poznah, zato æu vas kazniti za sve grijehe vaše."

3. Idu li dvojica zajedno da se ne dogovore?

4. Rièe li lav u šumi ako plijena nema? Reži li laviæ u brlogu ako ništa ne ulovi?

5. Pada l' ptica na zemlju ako na njoj zamke nema? Diže li se mreža sa zemlje ako se ništa ne uhvati?

6. Trubi li truba po gradu da se narod ne uzbuni? Hoæe li kob pogoditi grad ako je Jahve ne pošalje?

7. Ništa ne èini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima.

8. Lav rièe: tko da se ne prestravi? Gospod Jahve govori: tko da ne prorokuje?

9. Proglasite ovo po dvorcima asirskim i po dvorcima u zemlji egipatskoj; recite: "Skupite se na planini Samarije, pogledajte velik nered u njoj i tlaèenje posred nje."

10. Jer ne znaju èiniti pravo - rijeè je Jahvina - u dvorcima gomilaju nasilje i tlaèenje.

11. Stog ovako govori Jahve Gospod: "Neprijatelj æe opkoliti zemlju, utvrde æe tvoje razvaliti, tvoje dvorce oplijeniti."

12. Ovako govori Jahve: "Kao kad pastir istrgne dvije golijeni ili komadiæ uha iz lavljih ralja, tako æe se istrgnuti sinovi Izraelovi koji sjede u Samariji na rubu poèivaljke i na divanima."

13. Èujte i posvjedoèite protiv doma Jakovljeva - rijeè je Jahve Gospoda, Boga nad Vojskama:

14. "Onoga dana kad kaznim Izraela za zloèine, kaznit æu i žrtvenike betelske; žrtvenièki æe se rozi odlomiti i na tlo popadati.

15. Razorit æu zimsku kuæu i ljetnu kuæu, propast æe kuæe bjelokosne. Mnogih æe kuæa nestati" - rijeè je Jahvina.

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina