22. θεὸς ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ

22
A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina