22. θεὸς ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ
“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina