22. θεὸς ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina